การบริหารงานบุคคลด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการกับสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

The personnel management in enhancing teacher work efficiency and the teacher competency under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 4 โดย โสภณ สวยขุนทด ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Online learning management system for computer programming โดย สมัชชา หารตันกูล, ภาณุพันธุ์ เหล่าลุมพุก และ จรรยาพร  ทองทิพยรัตน์ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The participative management of the student affairs division : a case study of Rajamangala University of Technology Thanyaburi โดย รัชนี ภูสุวรรณ์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ระบบบริการงานซ่อมงานสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Information technology section’s, servicedesk faculty of engineering rajamangala uninversity of technology Thanyaburi โดย ไพบูลย์ พัฒนพวงสิทธิ์ และกฤตานน  แก้วเตชะ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

ระบบแจ้งเตือนและจัดเก็บข้อมูลกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย เฉลิมศักดิ์  กาชัย,เสกศักดิ์ ชาญโพธิ์ และ พงศ์พันธ์ ทับจีน ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสาหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

A research database system for faculty of engineering rajamangala university of technology Thanyaburi โดย เทพพิทักษ์ สุขสาราญ, นวพล สารบูรณ์ และสุทธนพ วัฒนะ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

ระบบจัดเก็บข้อมูลการใช้งานรถยนต์ด้วย จีพีเอส และ โอบีดีทู

Vehicle usage recorder system by GPS and OBD II โดย ชิฏวรรณ ระวะใจ, ธนกฤต กาสี และ กรกฤต ชูชาติ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

ระบบจัดการเอสเออาร์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

SAR management system for department of computer engineering โดย ระพีภัทร์  จินตะกัน, ธนกฤต  ตั้งเจริญสุขสม และณิชาภา  กวินอมรชัย ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การจัดการข้อมูลที่ใช้สำหรับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านพลังงาน : กรณีศึกษาแบบจำลองการใช้ชีวมวลในจังหวัดสุพรรณบุรี

Information management for energy modeling : A case study of biomass uilization in suphanburi province โดย ปรมัตถ์ สุขสายอ้น ปี 2556

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบจัดการวาระการประชุมของคณะวิศวกรรมศาสตร์

Meeting management system for faculty of engineering โดย ทศพล  สาโพนทัน,  อัชฌา  โนนเพีย และ นิตยา ไม้ตาล ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การชดเชยการแกว่งความถี่ต่ำในระบบไฟฟ้ากำลังด้วยอุปกรณ์ FACTS

Compensation of low frequency oscilation in power systems with FACTS drives โดย อมร อ้นกรอง ปี 2556

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การออกแบบวงจรแปลงผันแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แบบ 12 พัลส์ สำหรับระบบเชื่อมโยงเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันน้ำขนาดเล็ก

Design of 12-pulse AC to DC converter for small hydro generator connected grid system โดย ชาคริต วินิจธรรม ปี 2556

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

รถเข็นไฟฟ้าควบคุมด้วยดวงตา

Eyes control wheelchair โดย เกรียงไกร ประชุมฉลาด, น้ำฝน ชอบเย็น และคนอื่นๆ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบตรวจสอบแผนการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

A completeness berification system of study plan for department of computer engineering, rajamangala university of technology Thanyaburi โดย จาตุรนต์ พึ่งบัว, สุทธิโชค หนองมีทรัพย์ และวรรณกานต์ สุภาภรณ์ประดับ ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ระบบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Self assessment report system faculty of engineering rajamangala university of technology Thanyaburi โดย จันทกานต์  สืบชาติ, พิชชาภา ปิยสุนทรสกุล และ วิทธวัฒน์ สุดถวิล ปี 2557

Posted in Project, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments