การปรับปรุงประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องฆ่าเชื้อ : กรณีศึกษา บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า

Efficiency improvement of sterilizer maintenance: case study of Friesland Campina Pcl โดย กษิรัช สนธิเปล่งศรี และ ดารณี พิมพ์ช่างทอง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 450-458

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการฉีดพลาสติกด้วยเทคนิคซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษา บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด

Process improvement of plastics injection using Six Sigma Technique: case study of Kokuyo-Ik (Thailand) Co.,Ltd. โดย สมยศ วงษ์น้อย และ ดารณี พิมพ์ช่างทอง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 440-449

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

The relationship between transformational leadership of school administrations and organizational cultures of school under Samutsakhon Municipality โดย ทิพวรรณ มะเจียกจร ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยการผสมผสานทักษะปฏิบัติเดวีส์และการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาทักษปฏิบัติชุดระบำไก่ วิชาดนตรี-นาฏศิลป์

The development of teaching technique by integrating Davie’s Instruction Model and Cooperative Learning Model for Rabumkai Song whilst’s learning achievement in Traditional Thai Music and Dance โดย นิตยา เต็งประเสริฐ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาอิทธิพลของสารหล่อลื่นต่อรูปทรงชิ้นงานในกระบวนการตัดแบบอัด

Influence of lubricant on workpiece shapes in Compression Bending Process โดย กฤตภาส นวลยง ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | No Comments

การปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการเชื่อมลวดโดยใช้เทคนิคซิกซ์ ซิกม่า

Quality improvement in wire bond process used Six Sigma Technique โดย พโยม เหลือแก้ว และ ดารณี พิมพ์ช่างทอง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 435-439

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ภาวะผู้นำที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Leadership relating to morale at work of personnel of Sukhothai Thammathirat Open University โดย นพรัตน์ นาคบาง และ สุภา ทองคง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 426-434

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาอิทธิพลตัวแปรการหมุนขึ้นรูปต่อคุณภาพของชิ้นงานในกระบวนการหมุนขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียม

A study of spinning parameters influence on the product quality of the sheet-metal forming process of an aluminium cup โดย รัตนชัย กองวงศ์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

Causal model of job characteristics, transformational leadership, and perceived organizational support effects on organizational commitment and organizational citizenship behavior

By Kandhicha Thongpull Year 2014

Posted in Dissertation, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบ4 MAT เพลงผู้ปิดทองหลังพระ สาระนาฏศิลป์

The development of 4 MAT at Learning Model for the Song “Phu Pid Thong Lang Phra” โดย เมตตา เรืองวังสรรค์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

การออกแบบระบบควบคุมแบบสไลด์ดิ่งโหมดเพื่อใช้ในการควบคุมแขนกล CRS A255 แบบ 3 แกนให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนด

Sliding mode control design for trajectory tracking of 3-Axis CRS A255 robot manipulator arm โดย บรรจง กะการดี ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments

การปรับปรุงระบบการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการผลิตแบบลีน กรณีศึกษา อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร

Manufacturing system improvement by implementation of lean production technique: A case study of food industry โดย ชัยวัฒน์ ศรีไชยแสง ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การรู้จำตัวอักษรโดยใช้วิธีทางสหสัมพันธ์ร่วมกับซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน

Character recognition using correlation coefficient and support vector machines โดย ปิยะณัฐ พิมลรัตน์ ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments

รูปแบบการเรียนการสอนแบบยูบิควิตัสตามความต้องการของ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2

Ubiquitous Learning according to the need of Secondary Schools under PathumThani Educational Service Area Office 2 โดย ภูริตา เบาเนิด ปี 2555

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: | No Comments

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีฟัซซีเซตร่วมกับการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการออกแบบเครื่องดูดควันใช้ไฟฟ้าสถิต

The application of fuzzy quality function deployment for electrostatic hood design โดย เยาวรินทร์ รอดมณี ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments