ครีมย้อมผม

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวรของผู้หญิงในจังหวัดปทุมธานี

Factors Which Effect to the Behavior of Using Products for Changing the Color of Hair Permanently of Women in Patumthani Province. โดย กรองทอง เสาหะสกุล

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »