ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

ความพึงพอใจที่มีต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์

Job Satisfaction in Subordinates Toward Morale in Implementation A Caste Study on Independent Organization, Ministry of Commerce โดย สุรัชาณี เนียมประเสริฐ

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »