การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การวิเคราะห์การแกว่างของกำลังไฟฟ้าในระบบจำหน่าย 115 เดวี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อต่อร่วมกับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายย่อย

Analysis of power oscillation in provincial electricity authority distribution line connected with small electricity generation system โดย ภาธร  มีนาบุญ ปี 2553

Tags: , , , , , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »

วิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดย วสันต์ เรืองศร

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | No Comments »

การยอมรับของบุคลากรต่อโครงการนำร่องการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Employees’ Acceptance of Pilot Project on Service Level Agreement: A Case Study of Provincial Electricity Authority โดย สมฤดี ภาสบุตร ปี 2553

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความรู้ความเข้าใจของนักบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม

Knowledge and Understanding of Accountances in Provincial Electricity Authority toward Environment Accounting โดย วิชชุลดา ชอบธรรม

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การมีส่วนร่วมและการยอมรับของพนักงานต่อระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ERP-SAP กรณีศึกษา พนักงานฝ่ายการเงินสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Participation and Acceptance of employee to the ERP-SAP package software Case study: Financial employee of Provincial Electricity Authority Headquarter โดย ปริยนุช ชอบธรรม

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

วิเคราะห์สาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาค 3 จ.พระนครศรีอยุธยา

Interruption Cause Analysis for Provincial Electricity Authority Distribution System Center 1 โดย วิสูตร จันทร์นิล

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีผลกับความรู้และทัศนคติของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับเครือข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (อยุธยา) ภาคกลาง

The Factors which Affect Provincial Electricity Authority’s Optical Fiber Network Knowledge and Attitude of Employees : Case Study of Provincial Electricity Authority Central Region (Ayutthaya) Area 1 โดย วรรณชัย จุลกัลป์

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »