การศึกษากระบวนการผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ เพื่อรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ โดยใช้โปรแกรม Poser Pro

The process of film production animation for the 3D non […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments

การออกแบบดอลลี่ในระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าในการถ่ายภาพยนตร์

Design of electronic dolly for cinematography จัดทำโดย […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments

การศึกษาเทคนิคทางภาพในภาพยนตร์เรื่อง NOBODY KNOWS ของผู้กำกับญี่ปุ่น HIROKAZU KORE-EDA

Study visual techniques in the Nobody knows, Directed b […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments

การผลิตภาพยนตร์โดยใช้รูปแบบการตัดต่อแบบ Form Edit เพื่อเชื่อมโยงสถานที่

Film Production using form editor for changing places จ […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments

การประดิษฐ์อุปกรณ์รองรับกล้อง (Cable-cam) เพื่อการเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบและยาว

The invention of cable-cam for camera in the narrow and […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments

การศึกษาทดลองผลิตภาพเคลื่อนไหวตามแนวคิด Bullet–Time Photography โดยการทดลองถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวด้วยกล้องภาพนิ่ง Single Use Camera

ตัดต้ จัดทำโดย: สุทธาสิณี  หลักคำ, ชาญชัย  ธรรมเกษร และ […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | No Comments

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรูปแบบวิดีโอ เรื่อง “การวาดรูปด้วยโปรแกรมอะโดบี อิลลัสเตรเตอร์”

THE DEVELOPMENT OF VIDEO INSTRUCTION MEDIA “DRAWING BY […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments

การผลิตรายการสารคดีท่องเที่ยว เรื่อง ร้อยคำลำปางหนา

PRODUCT A DOCUMENTARY ABOUT TOURING. THE ROI KHAM LAMPA […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments

การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้เสมือนด้านเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้วิจัย ประภาภร  ดลกิจ ปีที่พิมพ์ 2558 วัตถุประสงค์ของ […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | No Comments

การออกแบบเรขศิลป์โปสเตอร์เพื่อรณรงค์การแต่งกายให้ถูกระเบียบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี

POSTER  DESIGN FOR THE CAMPAIGN CLOTHES OF STUDENT AT R […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | No Comments

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระยะเวลาแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Factors Affecting the Duration of Repairing the Electri […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ระบบ Business Intelligence ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพขององค์กรในอุตสาหกรรมขนส่ง : กรณีศึกษา บริษัท ขนส่ง จำกัด

Business Intelligence System Associated with Organizati […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีผลต่อการเลือกใช้สายการบินต้นทุนต่ำ ของผู้โดยสารชาวไทยที่ใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Marketing Service Mix Factors (7Ps) Affecting Customers […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

Service Marketing Mix Factors Related to the Loyalty of […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการทำธุรกรรมทางการเงินบนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Factors Affecting the Acceptance of Banking Transaction […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments