การให้บริการ

ความพึงพอใจของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีต่อการให้บริการของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The Liberal Arts Students’ and Graduates’ Satisfaction of the Faculty Services โดย สายฝน บูชา, สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด, รุ่งฤดี อภิวัฒนนศร, พนมเทียน บุญส่งเสริมสุข, สุรวงศ์ ศรีสุวัจฉรีย์, เดชบดินทร์ รัตน์ปิยะภาภรณ์, สุธิดา ชัยรุ่งเรือง, ชุติมา น่วมจิตร์, พรทิพย์ สว่างเนตร, ทิฐิมา ฐิติภูมิเดชา และนงลักษณ์ ไหว้พรหม ปี 2551

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | No Comments »

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดย ธเนศ  เรืองณรงค์, นิศากร สิงหเสนี, อุบลรัตน์ จิลลานนท์, เอื้ออารี เศรษฐวานิช, พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์, ยุวดี กวาตระกูล และชัยวัฒน์ ประสงค์สร้าง  ปี [2551]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) | No Comments »

การวัดคุณภาพการให้บริการลูกค้าหอพักอาร์เอสแมนชั่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การวัดคุณภาพการให้บริการลูกค้าหอพักอาร์เอสแมนชั่น อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย วนิดา เพชรสังหาร

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

คุณภาพการให้บริการของสำนักงานคณบดีที่มีผลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการกรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Service Quality of the Office of Dean toward the Customer’s Attitude : Faculty of Engineering and Architecture, Rajamangala University of Technology Rattanakosin โดย จิณณ์รัตน์ กำประสิทธิ์

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการรับบริการของศูนย์บริการทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) สาขา เซ็นทรัลบางนา

Increase the Satisfaction of True Corporation Customer at Central Bangna Branch โดย ประภาพร วงศ์ขจรไพบูลย์

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความคิดเห็นของลูกค้าต่อการให้บริการของ ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน) สาขาที่เปิดทำการในศูนย์การค้า ในเขตกรุงเทพมหานครนอกเวลาทำการและในวันหยุดราชการ

Customer Opinions on Service of Krung Thai Bank PLC Shopping Center Branches in Bangkok โดย กิตติน พุทธิเนตร

Tags: ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การเพิ่มความพึงพอใจต่อการให้บริการแก่ลูกค้าในศูนย์บริการคาร์แคร์ของบริษัท บุญประสงค์ ออโต้ แคร์ จำกัด สาขาเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร

Increase Customer Satisfaction to Car Care Service at Boonprasong Auto Care Co., Ltd. ; Chareankrung Branch, Bangkok โดย ยุทธนา ชุมสงค์

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการศูนย์บริการลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

The Study of Customers’ Expectation and Satisfaction on Customers Service Center of Pattaya Provincial Electricity Authority in Chon Buri Provine โดย สมาน สุทธิพงษ์เกษตร

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Customers’Satisfaction with Services of the Printing House of Thammasat University โดย ตริสลา ชาตริยานุโยค

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการโตโยต้า ในจังหวัดปทุมธานี

The Impact of Job-Related Factors on Serviced Quality of Toyota Service Center in Pathumthani Province โดย อุทุมพร แม้นศิริกุล

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

การประเมินการให้บริการด้านเงินฝากของธนาคารออมสินสาขาลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช 2550

Customer Service Assessment of Government Savings Bank, Lamlukka Branch, Pathumthani Province, Regarding the Financial Deposition During 2007 โดย สุภาพรณ์ วงศ์วัชรานุกูล

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ความคาดหวังของผู้ประกันตนที่ต้องการได้รับจากการบริการของโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร

Expectation of Social Security Fund Insurance Member toward Private Hospital Joining Social Insurance Project in Bangkok Area โดย สุภาภรณ์ อ่ำพันธ์

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยการเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอก ด้านการให้บริการโลจิสติกส์โดยบุคคลที่ 3 ประเภทควบคุมอุณหภูมิ ในอุตสาหกรรมอาหาร

Factors Used in Selecting Outsource Provider Based on Third Party Logistics in Temperature Controlled Food Industry โดย สุธิดา เกษตรการุณย์

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »