การแกะสลักไม้ – การสอน – เชียงใหม่

การศึกษาเปรียบเทียบการถ่ายทอดงานแกะสลักไม้ด้วยวิธีพื้นบ้านในจังหวัดเชียงใหม่ และวิธีการสอนงานแกะสลักไม้ในวิทยาเขตเพาะช่าง

A Comparative Study of Transferring Wood Carving Skills by Folk craft Approach in Chiangmai Province and Teaching Approach in Poh-Chang Campus โดย ดาว  กางกั้น วารสาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 3

Tags: , ,

Posted in: Articel | No Comments »