การถ่ายภาพเคลื่อนไหวใต้น้ำแบบ 3 มิติโดยใช้อุปกรณ์ Vitrima Lens

3D shooting movement in the underwater by using Vitrima […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การถ่ายภาพเคลื่อนไหวใต้น้ำแบบ 3 มิติโดยใช้อุปกรณ์ Vitrima Lens

การศึกษาระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อประสิทธิผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

A Study of Activity-Based Costing for Effective Product […]

Posted in Research, กองคลัง (Finance Division) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเพื่อประสิทธิผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

เอกสารประกอบการสอน วิชา 05-211-204 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สลิตตา สาริบุตร ปี : 2559 […]

Posted in Text Book, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการสอน วิชา 05-211-204 การสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication)

การพลิกฟื้นธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเติบโตแบบลดลง (turnaround)

โดย : สลิตตา สาริบุตร ปี : 2561 บทคัดย่อ 

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , , | ปิดความเห็น บน การพลิกฟื้นธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความเติบโตแบบลดลง (turnaround)

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการตลาดด้วยโปรแกรม SPSS

จัดทำโดย :  สลิตตา สาริบุตร ปี : 2561 บทคัดย่อ

Posted in Research, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการตลาดด้วยโปรแกรม SPSS

การศึกษาการผลิตภาพยนตร์สารคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิงผาแดงหลวง จังหวัดลำพูน โดยใช้ระบบเสียง 5.1

The Study of Documentary film to promote tourism. Of Ma […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาการผลิตภาพยนตร์สารคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิงผาแดงหลวง จังหวัดลำพูน โดยใช้ระบบเสียง 5.1

การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้โดรน

The Production of Public relations Media of Loei Provin […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย โดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพทางอากาศโดยใช้โดรน

ความเป็นพิษและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพิกัดตรีพิษจักรในหนูที่เป็นเบาหวาน

Toxicity and bioactivity of extracted pikudtripitjuk in […]

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , , , , , | ปิดความเห็น บน ความเป็นพิษและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดพิกัดตรีพิษจักรในหนูที่เป็นเบาหวาน

การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เสียงจากการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

Comparative study of the use of soundsin the production […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาเปรียบเทียบการใช้เสียงจากการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

การพัมนาชุดชั้นในสตรีโดยการตกแต่งสำเร็จด้วยคอลลาเจน

Development of lingeries by collagen finishing. โดย: ณั […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , , , , , , | ปิดความเห็น บน การพัมนาชุดชั้นในสตรีโดยการตกแต่งสำเร็จด้วยคอลลาเจน

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเย็บพันริมผ้าถักและการเกิดตำหนิจากรูเข็ม

Factors influencing the overlock sewing process in knit […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเย็บพันริมผ้าถักและการเกิดตำหนิจากรูเข็ม

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนปราโมทย์วิทยา รามอินทรา

Development of the scientific process skill by using ex […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนปราโมทย์วิทยา รามอินทรา

ชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เรื่อง ชนิดพรรณไม้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

An augmented reality instructional package on plant typ […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ชุดการสอนความเป็นจริงเสริม เรื่อง ชนิดพรรณไม้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การพัฒนาสายอากาศโมโนโพลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบคู่ด้วยเทคนิคการเซาะร่องรูปลูกศรและลดปรากฎการณ์เชื่อมต่อร่วมเพื่อประยุกต์ใช้งานในระบบไมโน

Development of dual rectangular monopole antenna with a […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การพัฒนาสายอากาศโมโนโพลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบคู่ด้วยเทคนิคการเซาะร่องรูปลูกศรและลดปรากฎการณ์เชื่อมต่อร่วมเพื่อประยุกต์ใช้งานในระบบไมโน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ

Risk analysis of a combine harvester with the applicati […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความบกพร่องและผลกระทบ