การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

The Development of Circulation Services Management for […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์เพื่อการผลิตสื่อ กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารผ่านวิทยุออนไลน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

THE COMPARISON OF MASS COMMUNICATION TECHNOLOGY STUDET’ […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบการรับรู้ข่าวสารผ่านวิทยุออนไลน์ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

การผลิตเกม 2 มิติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

Development of a 2D Computer Game to Promote English Le […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การผลิตเกม 2 มิติเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

การศึกษาภาษากายเพื่อสื่อความหมายในงานแอนิเมชันด้วยเทคนิคโมชั่นแคปเจอร์

THE BODY LANGUAGE RESEARCH TO SEMANTIC IN ANIMATION BY […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาภาษากายเพื่อสื่อความหมายในงานแอนิเมชันด้วยเทคนิคโมชั่นแคปเจอร์

การศึกษาการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการสอนเรื่อง การทำผ้ามัดย้อม โดยนำเสนอด้วยระบบการบรรยายเพื่อการเรียนรู้เพื่อผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

THE PRODUCTION OF INSTRUCTIONAL VIDEO PROGRAM HOW TO MA […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการสอนเรื่อง การทำผ้ามัดย้อม โดยนำเสนอด้วยระบบการบรรยายเพื่อการเรียนรู้เพื่อผู้มีปัญหาทางการได้ยิน

การศึกษากระบวนการถ่ายภาพเอกรงค์ระบบดิจิทัล

THE STUDY OF DIGITAL MONOCHROME PHOTOGRAPHY PROCESSING […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษากระบวนการถ่ายภาพเอกรงค์ระบบดิจิทัล

การผลิตสื่อแอนิเมชั่นด้วยเทคนิคสต๊อปโมชั่นเรื่อง พฤติกรรมของคนที่ติดโซเชียล

MAKING OF ANIMATION BY STOP-MOTION IN TOPIC OF BEHAVIOR […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อแอนิเมชั่นด้วยเทคนิคสต๊อปโมชั่นเรื่อง พฤติกรรมของคนที่ติดโซเชียล

การผลิตสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง “หัวใจของหมาจรจัด”

The production of 2D animation “Heart of the stray dogs […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อแอนิเมชัน 2 มิติเรื่อง “หัวใจของหมาจรจัด”

การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์

Infograhic production of Media law in copyright of Alph […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเรื่อง กฎหมายสื่อสารมวลชนในงานด้านมัลติมีเดีย กรณีการใช้ฟอนต์ให้ถูกลิขสิทธิ์

การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อผู้พิการทางการเห็น

THE PRODUCTION OF AUDIO DESCRIPTION FOR VISUALLY IMPAIR […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อผู้พิการทางการเห็น

การผลิตสื่อสารคดีเรื่อง วิถีชีวิตคนไทยในสมัย ร.ศ.124 โดยใช้เทคนิคโมชั่นกราฟิกเพื่อเพิ่มความสนใจ

Documentary Production of Thai Lifestyle in R.E. 124 wi […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อสารคดีเรื่อง วิถีชีวิตคนไทยในสมัย ร.ศ.124 โดยใช้เทคนิคโมชั่นกราฟิกเพื่อเพิ่มความสนใจ

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนจัดการเรียนร่วมระดับประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

The study of inclusive education management of school a […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนจัดการเรียนร่วมระดับประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล

ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

The management factors affecting success of school in w […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลลัพธ์ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง หนอนตัวแบนนิวกินี

Media Production Motion Graphics of the New Guinea Flat […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง หนอนตัวแบนนิวกินี

การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง ศาสตร์แห่งแมวบำบัด

CREATION OF MOTION GRAPHIC FOR CAT THERAPY จัดทำโดย สรว […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเรื่อง ศาสตร์แห่งแมวบำบัด