ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแบตเตอรี่สำรองในจังหวัดปทุมธานี

Factors affecting purchasing behavior of power banks in […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแบตเตอรี่สำรองในจังหวัดปทุมธานี

อิทธิพลของการรับรู้และการมีส่วนร่วมที่มีต่อการยอมรับของประชาชนในงานบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี

Influence of perception and participation on people’s a […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของการรับรู้และการมีส่วนร่วมที่มีต่อการยอมรับของประชาชนในงานบริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The push and pull factors affecting tourism in Phra Nak […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพัน ต่อองค์กรของครูโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดชลบุรี

Relationship between quality of work life and organizat […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความผูกพัน ต่อองค์กรของครูโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดชลบุรี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

Factors affecting the strategic performance – bas […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตามยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา

การศึกษาเปรียบเทียบความต้านทานการสึกหรอวัสดุใบตัดย่อยทางปาล์ม

Comparative study of wear resistance of Palm fronds mil […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาเปรียบเทียบความต้านทานการสึกหรอวัสดุใบตัดย่อยทางปาล์ม

ความสัมพันธ์ระหว่างการสึกหรอคมตัด ความหยาบผิว และรูปร่างเศษการตัดในการกัดโลหะเชื่อมพอกผิวแข็งบนพื้นผิวเหล็กหล่อ JIS-FC25

Relationship between cutting edge wear, roughness and c […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างการสึกหรอคมตัด ความหยาบผิว และรูปร่างเศษการตัดในการกัดโลหะเชื่อมพอกผิวแข็งบนพื้นผิวเหล็กหล่อ JIS-FC25

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี

Relationship between instructional leadership of school […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน กับประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนสามโคกสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปทุมธานี

แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

Guidelines for risk management to enhance efficiency in […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | ปิดความเห็น บน แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง

โดย หฤทัย ตันกุละ ปี 2561 บทคัดย่อ

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | Tags: , , , , , , | ปิดความเห็น บน ศึกษาการคงอยู่ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างโควตา แอดมิชชั่น และสอบตรง

บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

Antecedents affecting job stress of employees in Navana […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการทางานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร

ผลกระทบของชนิดเถ้าลอยต่อสมบัติของเพสต์ มอร์ต้า และคอนกรีต

Effect of Fly Ash Type on Properties of Paste, Mortar a […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน ผลกระทบของชนิดเถ้าลอยต่อสมบัติของเพสต์ มอร์ต้า และคอนกรีต

การเปรียบเทียบดนตรีอะคูสติกและแจ๊ส ประกอบคลิปวิดีโอเพื่อรณรงค์การบริจาคหนังสือ

The Comparing of Acoustic and Jazz Used in the Book Don […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบดนตรีอะคูสติกและแจ๊ส ประกอบคลิปวิดีโอเพื่อรณรงค์การบริจาคหนังสือ

ความสามารถในการกักเก็บคลอไรด์ของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด ซิลิกาฟูม ผงหินปูน และเถ้าก้นเตา

Chloride binding capacity of concrete using fly ash, gr […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ความสามารถในการกักเก็บคลอไรด์ของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียด ซิลิกาฟูม ผงหินปูน และเถ้าก้นเตา

สมบัติเบื้องต้นและการต้านทานซัลเฟตของคอนกรีตผสมเถ้าลอยเปียก

Basic Properties and Sulfate Resistance of Concrete wit […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน สมบัติเบื้องต้นและการต้านทานซัลเฟตของคอนกรีตผสมเถ้าลอยเปียก