ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษา ร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing service mix factors affecting customers’ loya […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า : กรณีศึกษา ร้านกาแฟดอยช้างและร้านกาแฟสตาร์บัคส์ ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Factors affecting smart phone use for education of Phra […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะการใช้งานสมาร์ทโฟนเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบำรุงรักษาทวีผล เพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

The application of total productive maintenance system […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบำรุงรักษาทวีผล เพื่อลดเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิตในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

การรับรู้ผิวสัมผัสของหมึกพิมพ์สกรีนของผู้พิการทางสายตา

TEXTURE PERCEPTION OF SCREEN PRINTING INK FOR BLIND PEO […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | ปิดความเห็น บน การรับรู้ผิวสัมผัสของหมึกพิมพ์สกรีนของผู้พิการทางสายตา

การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า และเพิ่มศักยภาพเพื่อการส่งออก

The study and develop the packaging products of communi […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า และเพิ่มศักยภาพเพื่อการส่งออก

การเห็นสีคงที่ในสภาวะการรับรู้พื้นที่ความสว่างของแสงประเภทแอลอีดี

Color Constancy Demonstrated by Constructing  Recognize […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การเห็นสีคงที่ในสภาวะการรับรู้พื้นที่ความสว่างของแสงประเภทแอลอีดี

การพัฒนาสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 107.75 MHz

The development of online radio stations for education […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การพัฒนาสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 107.75 MHz

การสำรวจความคิดเห็นต่อระบบป้ายสัญลักษณ์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Users’ Attitudes towards Signpost System in Rajamangala […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การสำรวจความคิดเห็นต่อระบบป้ายสัญลักษณ์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การเห็นสีคงที่ในสภาวะการรับรู้พื้นที่ความสว่างของแสง

Color Constancy Demonstrated by Constructing  Recognize […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การเห็นสีคงที่ในสภาวะการรับรู้พื้นที่ความสว่างของแสง

การใช้เว็บบล็อกในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

The use of Web Blogs in teaching Multimedia Technology […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การใช้เว็บบล็อกในการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานโรงแรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Factors Affecting the competency development of hotel s […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาสมรรถนะของพนักงานโรงแรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

The relationship between internal and external factors […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกทุเรียนไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานทางการเงินกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100

Relationship between financial performance and market p […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างผลการดำเนินงานทางการเงินกับราคาตลาดของหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100

กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บัตรเครดิตระหว่างบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยกับธนาคารต่างประเทศ

Marketing strategy affecting to the loyalty in use of c […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส่งผลต่อความภักดีในการใช้บัตรเครดิตระหว่างบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยกับธนาคารต่างประเทศ

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Behavior of the tourists on decision to choose accommod […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักในอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์