แนวทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The guiding paradigm in online classroom development fo […]

Posted in Research, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน แนวทางการพัฒนาห้องเรียนออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

The development of analytical thinking  skills through […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้วิธีการสอนแบบสืบสอบ 7E ร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาผสานกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

The development of problem – solving ability in physics […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาฟิสิกส์โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยาผสานกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

การปรับปรุงวิธีการทำงานในแผนกการออกแบบท่อส่งก๊าซโดยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ : กรณีศึกษาบริษัทท่อส่งก๊าซ

Work process improvement in gas piping design departmen […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การปรับปรุงวิธีการทำงานในแผนกการออกแบบท่อส่งก๊าซโดยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ : กรณีศึกษาบริษัทท่อส่งก๊าซ

การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

The development of problem – solving ability in m […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับเทคนิค KWDL ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สมรรถนะในการรับแรงดัดของคานไม้ด้วยวิธีการอัดแรงของแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

Flexural performance of timber beams strengthened with […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน สมรรถนะในการรับแรงดัดของคานไม้ด้วยวิธีการอัดแรงของแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์

อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานกวนแบบจุดต่อสมบัติทางกลบนรอยต่อเกย เหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1015 และทองแดงผสม C 11000

Friction stir spot welding parameters affecting mechani […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานกวนแบบจุดต่อสมบัติทางกลบนรอยต่อเกย เหล็กกล้าคาร์บอน AISI 1015 และทองแดงผสม C 11000

การศึกษาตัวแปรการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมต่อสมบัติของรอยต่อท่อต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304L/AISI316

Influence Study of Gas Tungsten Arc Welding Parameters […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาตัวแปรการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมต่อสมบัติของรอยต่อท่อต่างชนิดระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิม AISI304L/AISI316

ระดับการบดบังภาพข่าวอาชญากรรม ที่มีต่อความรุนแรงและความเข้าใจกรณีศึกษา ภาพข่าวอาชญากรรมหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Blur Levels of Crime Images in Newspapers for Understan […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , , , , | ปิดความเห็น บน ระดับการบดบังภาพข่าวอาชญากรรม ที่มีต่อความรุนแรงและความเข้าใจกรณีศึกษา ภาพข่าวอาชญากรรมหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

พฤติกรรมในการใช้เครื่องสำอางแบรนด์ต่างประเทศที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของคนในจังหวัดปทุมธานี

The influence of behavior when using foreign cosmetics […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมในการใช้เครื่องสำอางแบรนด์ต่างประเทศที่มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดของคนในจังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวขาว BB Cream ชนิดทาหน้า ของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

The factors that influence on the personal behavior of […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปรับสีผิวขาว BB Cream ชนิดทาหน้า ของพนักงานบริษัทในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อพัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา บริษัท เพชรประภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์บิสซิเนส จำกัด

Factors influencing on the buying decision process of i […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อพัดลมระบายอากาศอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา บริษัท เพชรประภา เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์บิสซิเนส จำกัด

ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

The relationship of internal and external factors affec […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกประเทศที่มีผลต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ล้อของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

Factors effect on the maintenance time of ten-wheel dum […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเทท้าย 10 ล้อของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

การรับรู้คุณภาพของรถยนต์นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีผลต่อความสนใจซื้อของผู้บริโภค

Consumers perception toward imported cars from people’s […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การรับรู้คุณภาพของรถยนต์นำเข้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีผลต่อความสนใจซื้อของผู้บริโภค