พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยของประชาชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Behaviors of Residents’ Electrical Energy Saving in Amp […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , | 1 Comment

การศึกษาปัญหาและความต้องการของอาจารย์วิทยาเขตพณิชยการพระนครเกี่ยวกับการทำวิจัย

A Study of Problems and Needs of Bangkok Commercial Cam […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาปัญหาและความต้องการของอาจารย์วิทยาเขตพณิชยการพระนครเกี่ยวกับการทำวิจัย

ทัศนคติของนักศึกษาต่อหนังสือแบบเรียน Getting Ahead

The Attitudes of Undergraduate Students Towards Getting […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ทัศนคติของนักศึกษาต่อหนังสือแบบเรียน Getting Ahead

ปัจจัยบางประการด้านจิตลักษณะที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสถิติ 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

Factors in Psychological Aspects Related to Statistics […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยบางประการด้านจิตลักษณะที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสถิติ 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

ลักษณะของวิศวกรโยธากับความต้องการของหน่วยงาน

Civil Engineer Characteristics and Requirement of Organ […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , | 1 Comment

ปัญหาและอุปสรรคในการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ตามแนวความคิดของสถานประกอบการ : กรณีศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

Problems and Obstacles in Apprentice Student Admission […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , | 1 Comment

ปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์น้ำพริงแกงไตปลาสำเร็จรูป

Factor Affecting Ready-made Tai-plaa Curry Paste Deteri […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์น้ำพริงแกงไตปลาสำเร็จรูป

การออกแบบและสร้างเครื่องขูดมะพร้าวและคั้นกะทิ

A Design and Construction of a Coconut Grinder and Sque […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน การออกแบบและสร้างเครื่องขูดมะพร้าวและคั้นกะทิ

การออกแบบและสร้างเครื่องปิดผนึงถุงพลาสติก

Design and Construct a Packing Plastic Machine โดย มาโน […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , | 1 Comment

การเหมุนเวียนพลังงานของระบบการผลิตนำแข็ง

Energy Recycle of Ice Making Process โดย วศิษฐ  ธีรเจตก […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การเหมุนเวียนพลังงานของระบบการผลิตนำแข็ง

การศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์และปัจจัยร่วมต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป

The Study on Packaging and Cofactors on the Shelf life […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การศึกษาผลของบรรจุภัณฑ์และปัจจัยร่วมต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์น้ำพริกแกงไตปลาสำเร็จรูป

ประสิทธิภาพของสารสกัดข่าในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์

Antibacterial Effects of Alpinia sp. Extracts on the Ba […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพของสารสกัดข่าในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังในสัตว์

การศึกษาการหมักเอทานนอลจากกากน้ำตาลด้วย Saccharomyces cerevisiae RIT 02 และ Saccharomyces cerevisiae TISTR 5339

The Study on Ethanol Fermentation from Cane Sugar Molas […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | 1 Comment

พฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเสริมเพื่อการควบคุมน้ำหนักในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Consumer Behavior of Weight Control Supplements in Bang […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมของผู้บริโภคอาหารเสริมเพื่อการควบคุมน้ำหนักในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบ้านจัดสรรในจังหวัดปทุมธานี

Marketing Mix of Housing Estates in Pathumthani Provinc […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | 1 Comment