ปัจจัยต่อความสำเร็จในการทำกิจกรรม 5ส กรณีศึกษา บริษัทเอ็น เอส ยู จำกัด

Factors that effect the 5S-activity success, NSU Co., L […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยต่อความสำเร็จในการทำกิจกรรม 5ส กรณีศึกษา บริษัทเอ็น เอส ยู จำกัด

ต้นแบบการเรียนรู้สำหรับช่างซ่อมเครื่องยนต์ประจำศูนย์บริการกรณีศึกษา รถยนต์อีซูซุ

Learning Model for Car Service Center:Case Study of ISU […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | 1 Comment

ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชในคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี

โดย สิริแข พงษ์สวัสดิ์, สุทธวรรณ สุพรรณ และศรีสมร สิทธิ […]

Posted in Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชในคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี

ศึกษาแนวทางการดำเนินงานจัดทำระบบ ISO 9001:2000ในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดใหญ่ให้ได้การรับรองภายใน 6 เดือน: กรณีศึกษาบริษัท TPC จำกัด

Study Guideline to Implement ISO 9001:2000 Systemin Tex […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ศึกษาแนวทางการดำเนินงานจัดทำระบบ ISO 9001:2000ในอุตสาหกรรมสิ่งทอขนาดใหญ่ให้ได้การรับรองภายใน 6 เดือน: กรณีศึกษาบริษัท TPC จำกัด

การศึกษาสัณฐานวิทยาของเชื้อผสมระหว่าง Trichoderma reesei RT-P1 และ Saccharomyces cerevisiae RT-P2 เพื่อการผลิตเอทานอล

A Study on Morphology of Co-Culture between Trichoderma […]

Posted in Research, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาสัณฐานวิทยาของเชื้อผสมระหว่าง Trichoderma reesei RT-P1 และ Saccharomyces cerevisiae RT-P2 เพื่อการผลิตเอทานอล

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากรากต้นธูปฤาษี

โดย ศิริพร ลุนพรม และ สิริแข พงษ์สวัสดิ์

Posted in Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตเอทานอลจากรากต้นธูปฤาษี

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการชักนำให้กุหลาบหนูออกดอกในหลอดทดลอง

โดย ประภาพร พงษ์ไทย  และ สิริแข พงษ์สวัสดิ์

Posted in Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการชักนำให้กุหลาบหนูออกดอกในหลอดทดลอง

The Investigation of Periphytic Algae in Lotus Pond

By Waleewan Changprasert, Benjamaporn Rujit, Sutthawan […]

Posted in Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน The Investigation of Periphytic Algae in Lotus Pond

Scanning Electron Microscopic of Euglenoids in Lotus Pond

By Sirikhae Pongswat and Sutthawan Suphan

Posted in Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน Scanning Electron Microscopic of Euglenoids in Lotus Pond

Co-Culture of Trichoderma reesei RT-P1 with Saccharomyces cerevisiae RT-P2: Morphological Study

By Pradabrat Prajankate  and Pongsri Siwarasak

Posted in Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน Co-Culture of Trichoderma reesei RT-P1 with Saccharomyces cerevisiae RT-P2: Morphological Study

การศึกษาการปรับปรุงการหมักเอทานอลแบบกะซํ้าโดยการตรึงเซลล์บนชานอ้อย

The Study of Ethanol Fermentation Improvement by Repeat […]

Posted in Research, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | 1 Comment

Morphological Studies on Green Algae Pediastrum spp.

By Sutthawan Suphan and Sirikhae Pongswat

Posted in Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน Morphological Studies on Green Algae Pediastrum spp.

ทัศนคติทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าในจังหวัดสุพรรณบุรี

Marketing Attitude that Effects Toyota Vehicle Buying D […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ทัศนคติทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าในจังหวัดสุพรรณบุรี

ทัศนคติทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม

Marketing Attitude that Effects the Decision in BuyingL […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ทัศนคติทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสามพราน จังหวัดนครปฐม

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรงานไม้ของผู้ซื้อ (ลูกค้า) ที่มีต่อ บริษัท ไทยเท็ควู้ดแมค จำกัด

Factors Affecting Attitude of the Buyer’s (Customer’s)D […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | 2 Comments