การลดความขัดแย้งในองค์กรโดยใช้หลักภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบระหว่างพนักงานกลุ่มบริษัทเอเชียและกลุ่มบริษัทยุโรป-อเมริกา

The reduction of organizational conflicts through leade […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การลดความขัดแย้งในองค์กรโดยใช้หลักภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบระหว่างพนักงานกลุ่มบริษัทเอเชียและกลุ่มบริษัทยุโรป-อเมริกา

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting on acceptance of mymo application for […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีต่อความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมในการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

Certified public accountants’ opinions on inherent risk […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีต่อความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมในการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียนของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

Behaviors in using information for education that affec […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียนของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

บรรยากาศองค์กรและคุณลักษณะของงานที่สนับสนุนการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

Organizational climate and job characteristics supporti […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน บรรยากาศองค์กรและคุณลักษณะของงานที่สนับสนุนการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อแนวทางการปฏิบัติการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

Opinion of accountants towards operating procedures for […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อแนวทางการปฏิบัติการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

การปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียมด้วยหลักการของซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษาชิ้นงาน Oil Seal Case

Process improvement for aluminium die casting by six si […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียมด้วยหลักการของซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษาชิ้นงาน Oil Seal Case

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามแนวพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย

Strategic management of security businesses conforming […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน กลยุทธ์การจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามแนวพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้ารูปแบบดิจิทัลของประชากรในจังหวัดปทุมธานี

Factors affecting the decision making process to purcha […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้ารูปแบบดิจิทัลของประชากรในจังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

Factors affecting perception of social media usage thre […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้เท่าทันภัยคุกคามในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ : กรณีศึกษา ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศของประชากรในจังหวัดปทุมธานี

Consumer buying behavior of imported cosmetics in Pathu […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศของประชากรในจังหวัดปทุมธานี

ขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เครื่องจักรของไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นอินโดนีเซีย และสิงคโปร์

The competitiveness of Thailand’s export in machinery a […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ขีดความสามารถในการแข่งขันการส่งออกเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เครื่องจักรของไทยโดยเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุ่นอินโดนีเซีย และสิงคโปร์

ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการจัดการข้อมูล เพื่อความสำเร็จของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

The relationship between big data and data management a […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการจัดการข้อมูล เพื่อความสำเร็จของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ในอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

Factors affecting consumers’ decisions on selecting a p […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ในอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์