ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาทัศนศิลป์ เรื่องศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Self-learning package of visual art subject on Thai loc […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาทัศนศิลป์ เรื่องศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การสร้างสื่อการวิชากรรมวิธีการผลิต

A Creation of instructional packages in Manufacturing P […]

Posted in Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การสร้างสื่อการวิชากรรมวิธีการผลิต

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา 02-253-303 การวางแผนและควบคุมการผลิต

Computer assisted instruction 02-253-303 course plannin […]

Posted in Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา 02-253-303 การวางแผนและควบคุมการผลิต

การออกแบบและสร้างเรือเก็บก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

Design and Construction of the Biogas Collection Boat f […]

Posted in Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การออกแบบและสร้างเรือเก็บก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตผสมเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน และโครงสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางแยกในเขตพื้นที่กรุงเทพ

Carbonation of concrete with fly ash, ground granulated […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตผสมเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน และโครงสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางแยกในเขตพื้นที่กรุงเทพ

การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เรื่องความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว

The Development of Video Program for The Deaf in Lotus […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เรื่องความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว

พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการรับชมทีวีดิจิทัลของผู้ชมในจังหวัดปทุมธานี

EXPOSURE AND SATISFACTION TOWARD TV DIGITAL OF AUDIENCE […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการรับชมทีวีดิจิทัลของผู้ชมในจังหวัดปทุมธานี

การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล

Effect of Local Cable TV owners about Television system […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล

การศึกษาความเหลื่อมล้ำของการเปลี่ยนผ่านวิทยุดิจิทัลในประเทศไทย

Overlapping Study in the Transitional Period of Digital […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การศึกษาความเหลื่อมล้ำของการเปลี่ยนผ่านวิทยุดิจิทัลในประเทศไทย

การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันคลังคำศัพท์ทางดิจิทัลมีเดีย

Mobile Application Vocabulary for Digital Media ผู้วิจั […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันคลังคำศัพท์ทางดิจิทัลมีเดีย

การศึกษาหลอดไฟแอลอีดีสำหรับการฉายแสงสร้างภาพแม่พิมพ์สกรีน

The Study of LED Light Source for Exposuring Screen Pla […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การศึกษาหลอดไฟแอลอีดีสำหรับการฉายแสงสร้างภาพแม่พิมพ์สกรีน

พฤติกรรมการรับรู้โฆษณาแฝงในละครชุด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษา Club Friday the Series

PRODUCT PLACEMENT PERCEPTION IN DRAMA SERIES ON DECISIO […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการรับรู้โฆษณาแฝงในละครชุด ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : กรณีศึกษา Club Friday the Series

การศึกษาความสัมพันธ์ของสีในหน่วยบันทึกภาพกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว

THE RELATIONSHIP OF COLOR REPRODUCTION OBTAINED BY DIGI […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน การศึกษาความสัมพันธ์ของสีในหน่วยบันทึกภาพกล้องดิจิทัลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว

การออกแบบเว็บไซต์ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Web Design for Student Affair of Faculty of Mass Commun […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การออกแบบเว็บไซต์ของฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การศึกษาผลการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมไทยผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

A Study of Outcomes of Thai Cultural Learning through V […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาผลการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมไทยผ่านพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง