ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกบริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

Factors influencing consumer decision – making to […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกบริการโอนเงินออนไลน์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์การวัดขนาดมือแบบไร้หมุดบนพื้นฐานการประมวลผลภาพ

Enhancement of peg-less hand geometry device based on i […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์การวัดขนาดมือแบบไร้หมุดบนพื้นฐานการประมวลผลภาพ

การศึกษาวิธีการควบคุมแบบสภาวะคงทนของอินเวอร์เตอร์สามระดับ

An investigation on an inherent robustness control of t […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาวิธีการควบคุมแบบสภาวะคงทนของอินเวอร์เตอร์สามระดับ

การระบุตำแหน่งความผิดพร่องในระบบ 22 kV ในรูปแบบพิกัดทางภูมิศาสตร์

Fault locating in 22 kV system in form of geographic co […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การระบุตำแหน่งความผิดพร่องในระบบ 22 kV ในรูปแบบพิกัดทางภูมิศาสตร์

การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกเผือก

Development of taro shell peeler โดย ศักรินทร์ หนูนุ่ม […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาเครื่องปอกเปลือกเผือก

การเปรียบเทียบสื่อโปสเตอร์เพื่อการรณรงค์การไม่ทารุณกรรมสัตว์ระหว่างการโน้มน้าวใจเชิงบวกและเชิงลบ

Comparison of poster media for anti-animal cruelty camp […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การเปรียบเทียบสื่อโปสเตอร์เพื่อการรณรงค์การไม่ทารุณกรรมสัตว์ระหว่างการโน้มน้าวใจเชิงบวกและเชิงลบ

การพัฒนาการสร้างขั้วไฟฟ้าทังสเตนออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้กับปฏิกิริยาออกซิเดชันภายใต้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

Improvement of tungsten oxide electrode fabrication app […]

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาการสร้างขั้วไฟฟ้าทังสเตนออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้กับปฏิกิริยาออกซิเดชันภายใต้กระบวนการโฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติก

การควบคุมการนำส่งยาผ่านผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติด้วยไฟฟ้า

Electrically controlled transdermal drug delivery from […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การควบคุมการนำส่งยาผ่านผิวหนังจากน้ำยางธรรมชาติด้วยไฟฟ้า

การระบุตำแหน่งของหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ

Positioning of generator inspection robot (GIR) using i […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การระบุตำแหน่งของหุ่นยนต์ตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้เทคนิคประมวลผลภาพ

การพัฒนาพอลิเมอร์เชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยเพ็ก

Development of polymer composite reinforced by vietnamo […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาพอลิเมอร์เชิงประกอบเสริมแรงด้วยเส้นใยเพ็ก

นิทานเสียงสำหรับนักเรียนพิการทางการมองเห็น

Audio Tales for Visually Impaired Student นักวิจัย ศักด […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน นิทานเสียงสำหรับนักเรียนพิการทางการมองเห็น

อิทธิพลของความเปรียบต่างความส่องสว่างของตัวอักษรบนจอแสดงผลชนิดแอลอีดีต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ

Effect of Luminance Contrast of Character on LED Panel […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของความเปรียบต่างความส่องสว่างของตัวอักษรบนจอแสดงผลชนิดแอลอีดีต่อการมองเห็นของผู้สูงอายุ

การควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบป้อนกลับสำหรับระบบจำลองเซลล์แสงอาทิตย์

Current control feedback approach of photovoltaic simul […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การควบคุมกระแสไฟฟ้าแบบป้อนกลับสำหรับระบบจำลองเซลล์แสงอาทิตย์

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี

The relationship between participative management and e […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี

การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)

The operation based on the student counseling system in […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี)