การสร้างกล้องดูดาว

ออกแบบและสร้างกล้องดูดาวแบบนิวโตเนียนขนาดใหญ่

Design and Construction of Large Newtonian Telescope   โดย มนตรี น่วมจิตร์   ศักดิ์ชัย จันทศรี   พิเชษฐ์ กันทะวัง   จุไรรัตน์ ดวงเดือน สมชัย หิรัญวโรดม  สมประสงค์ ภาษาประเทศ  พูลเกียรติ์ นาคะวิวัฒน์  และ ศุภวุฒิ คัมภิรานนท์ ปี 2547

Tags: , ,

Posted in: Research, Research, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology), คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »