ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับภาพลักษณ์ของธุรกิจกาแฟสดคอฟฟี่ ทูเดย์

Relationship between service quality and organizational image of Coffee Today โดย ภูริตา ล้อมลิ้ม และ สุภา ทองคง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 58-67

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินปันผลกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Relationship Analysis Between Dividends and Profitability of Listed Companies in Thailand โดย สิริสุดา เนียมนาค ปี 2556

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

การประยุกต์ใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ในกระบวนการผลิตข้าวหมากทางการค้า

Application of Starter Culture for Commercial Sweetened Rice Production โดย ลมภูริพล สรสุพิสิฐกุล ปี 2555

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยทางด้านลักษณะบุคลิกภาพและคุณลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทำงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

Factors of Personality and Job Characteristics Influencing Work Adaptation of Staff in the Auto Parts Industry โดย จิตรวี มุสิกสุต ปี 2556

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การประยุกต์ใช้เทคนิค ซิกซ์ ซิกม่า เพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก

The Application of Six Sigma Technique for Defects Reduction in The Injection Molding Process โดย สมพร วงษ์เพ็ง ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สังกัด สำนักงานเขตสระบุรี

Factors affecting learning organization of Krungthai Bank Public Company Limited of Office Saraburi โดย เฉลิมฤทธิ์ สาระกุล และ สุรางค์ เทพศิริ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 47-57

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยทางการบริหารวิชาการและคุณภาพด้านบริการของฝ่ายสนับสนุนที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

Factors on quality of academic administration and service quality of supporting division that affected loyalty of vocational education students : a case study of Siam Business Administration Technological College โดย ปองพล กลิ่นช้อย และ สุภา ทองคง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 37-46

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห์เส้นใยนาโนจากแร่ลูโคซีนของไทย

Synthesis development of nanofibers from natural Thai leucoxene mineral โดย มณเฑียรชัย  กลั่นบุบผา ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting the choice of commercial banks in Bangkok โดย ณัฐดนัย ใจชน และ สุพรรณี อินทร์แก้ว ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 28-36

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่ออัตราการบีบอัดน้ำมันงาด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวเดี่ยว

A study of parameters influence the production rate of sesame oil process using a single screw pressed machine โดย สญชัย เข็มเจริญ ปี 2552

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การปรับปรุงแผนการสุ่มตรวจรับเข้าวัตถุดิบ กรณีศึกษา: กระบวนการตรวจรับชิ้นส่วนไดซ์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

An Improvement of Material Incoming Inspection Sampling Plan a Case Study: An Incoming Inspection of Dice Material for an Electronics Industry โดย บัณฑิต วงศ์ทอง ปี 2552

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments

การรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าผ่าน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร

Perception and attitude of consumers towards goods purchasing through QR Code in Bangkok metropolitan area โดย พัชรียา สุตา และ พิมพา หิรัญกิตติ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 21-27

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานี

Factors affecting consumers’ service using behavior at Japanese restaurants in Pathumthani Province โดย กิตติภพ สงเคราะห์ และ สุพรรณี อินทร์แก้ว ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 12-20

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

คุณสมบัติของแท็บเล็ต พีซี ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานี

Properties of tablet pcs affecting the process of purchasing decisions of undergraduate students in Pathum Thani Province โดย มนัสสวี นกแก้ว และ พิมพา หิรัญกิตติ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 1-11

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ของไทยไปประเทศจีน

Determinants of Thailand’s export of orchids to China โดย พิมพ์ภัทรา สิทธินนท์ธนา และ นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 736-742

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments