การยอมรับ

ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับมาตรฐาน JCI A ของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนตัวอย่างแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

ความรู้ ทัศนคติ และการยอมรับมาตรฐาน JCI A ของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนตัวอย่างแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย สมพร กิจบุญศรี

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | No Comments »

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับระบบ ERP: กรณีศึกษา ระบบ Navisionของบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

Factors Affecting the Adoption of ERP System : Case Study on Navision System, Patumrice Mill and Granary Public Company Limited โดย ณัฐพล คชายั่งยืน

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การมีส่วนร่วมและการยอมรับของพนักงานต่อระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ERP-SAP กรณีศึกษา พนักงานฝ่ายการเงินสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Participation and Acceptance of employee to the ERP-SAP package software Case study: Financial employee of Provincial Electricity Authority Headquarter โดย ปริยนุช ชอบธรรม

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การยอมรับระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting)เพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ

Acceptance E- budgeting Management System to working for Bureau of the Budget official. โดย กุณฑรี อักษรกาญจน์

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »