การมีส่วนร่วมของประชาชน

การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ของโรงงานซานมิเกล

Participation in Community Relations Activity of San Miguel Factory โดย มหิธร วันยนาพร ปี 2555

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »