การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

The Roles of School Administrators Effecting on Personal Competencies Development in School Under The Secondary Educational Service Area Office 1 โดย ธนิตา  รัตนพันธ์ ปี (2544) บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ระดับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียนและ 4) บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | No Comments »