การออกแบบสายอากาศรักบี้บอลขนาดเล็กและสายอากาศรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าร่วมกับการเซาะร่อง สำหรับใช้งานในย่านความถี่กว้างยิ่ง

Design of Small Rugby Ball Antenna and Rectangular Antenna with Slot Etching for UWB Applications โดย พิพัฒ คงเมือง ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักบัญชีด้านนโยบายบัญชีตามหลักความระมัดระวังและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Analysis of Accountant’s Opinion on the Aspects of Accounting Policies on Conservatism and Information Technology and Factors Affecting Earnings Quality of Real Estate Development Business in the Stock Exchange of Thailand โดย ดวงกมล ดุจดารา ปี 2556

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชน

Accounting System Development for Community Financial Institutions โดย ภาวิณี พูลเกิด ปี 2556

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

พระราชพิธีตรียัมพวาย-ตรีปวาย : ความเชื่อหรืออำนาจทางการเมืองของพระมหากษัตริย์

The ceremonial Triyumpwai –Tripwai : belief or political power of the king โดย มิ่งกมล หงษาวงศ์ ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 138-159

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , | No Comments

นาฏศิลป์ไทย : สื่อทางวัฒนธรรมที่มากกว่าความบันเทิง

Thai Dance : convey of cultural rather than entertainment โดย ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 106-137

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , | No Comments

ภาวะผู้นำที่มีความสัมพันธ์กับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Leadership Relating to Morale at Work of Personnel of Sukhothai Thammathirat Open University โดย นพรัตน์ นาคบาง ปี 2556

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การพัฒนาระบบการวัดผลการดำเนินงานด้วยหลักการวัดผลเชิงดุลยภาพ กรณีศึกษา: โรงงานฉีดพลาสติก

Development of Performance Measurement System Base on Balanced Scorecard (BSC): A Case Study of Plastic Injection Factory โดย ธานี นาคเกิด ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาและการเปรียบเทียบเวฟเล็ตฟิลเตอร์สำหรับการบีบอัดสัญญาณเสียง

Study and comparison of wavelet filter for speech compression โดย สุภาธิณี กรสิงห์ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การศึกษาลวดลายรูปสัตว์ที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยสุโขทัย

The Study Animals pattern on the wares of Sukhothai โดย นิภา สังคนาคินทร์ ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 80-105

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , , , | No Comments

ผลิตภัณฑ์ผ้าปักม้ง : การออกแบบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Hmong Needlework Products : The Design for Creative Economy โดย ทองเจือ เขียดทอง ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 55-79

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , , , | No Comments

วัฒนธรรมอาหารล้านนา : การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

The Cultural of Lanna Food : The Develop to Creative Economy โดย อรอนงค์ ทองมี ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 25-54

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , | No Comments

สี บรรยากาศซ่อนเร้นภายในรูปทรงผ้าแพร

Colors and Atmospheres Concealed in the Shapes of Satin Fabrics โดย รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี ปี 2558 วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 2, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2558), หน้า 1-24

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , | No Comments

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนบนเว็บต์ไซด์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

Web-based learning system development to enhance student’s performance โดย ยอดนภา เกษเมือง ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การศึกษาอิทธิพลของแรงอัดบนผืนผ้าทอไนลอนต่อการเจาะทะลุของกระสุนปืน

A study of the influence of compressive force on nylon fabric on the penetration of bullet โดย ชูพงศ์ ไชยหลาก ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

การตรวจหาป้ายจำกัดความเร็วในเงื่อนไขที่ถูกสภาพแวดล้อมบดบังด้วยการประมวลผลภาพ

Detection speed limit sign in the condition of environment mask using image processing โดย เกศินี ตะละ ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments