การผลิตกระแสไฟฟ้า

กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าบนถนน

Wind generator on superhighway road โดย วิรชัย โรยนรินทร์, บุญฤทธิ์ ประสาทแก้ว และภาณุ ประทุมนพรัตน์ ปี [2550]

Tags: ,

Posted in: Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | No Comments »