การปลูกพืชแบบไร้ดิน

การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารละลายธาตุอาหารที่เหมาะสมในการผลิตอนูเบียส[Anubias nana]แบบไร้ดิน

Study on optimum concentration of nutrient solution for anubias [Anubias nana] production in hydroponics system โดย จิราพร สุริยวรากุล, เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว

Tags: , , , ,

Posted in: Research, คณะเทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) | No Comments »