การท่องเที่ยว

โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางซ้ำ

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Tags: , ,

Posted in: Research, หน่วยงานภายนอก, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ | No Comments »

แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย : กรณีศึกษาอำเภอเมืองจังหวัดน่าน

The motivation and behaviors of Thai tourists: a case study of Murang District, Nan province โดย ศรินทิพย์ คาวาโนเบะ ปี 2554

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษา ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดย สมใจ ทรัพย์โคกสูง

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | No Comments »

พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการรับรู้ข่าวสารที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์บัวในเขตจังหวัดปทุมธานี

Tourism Behaviors and Information Awareness Affecting Ecotourism Component Management: Case Study of Lotus Museum, Pathum Thani Province โดย สมชาย ศิริสูตร

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนมอญสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Factors Affecting Ecotourism Component Management of Mon Samkhok Community, Pathum Thani Province โดย ขนิษฐา สุจริต

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศของคนไทย

Factors influencing the decision to travel overseas of Thai people โดย เมธยา แสนใจยา ปี 2552

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดปทุมธานี

Potential Evaluation of Cultural Tourist Attraction in Pathum Thani Province โดย บุญมี ภัทรธำรง

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 1 Comment »

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบริษัทนำเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร

Factor Influenced Consideration Select Foreign Country Tour Agent by Thai People in Bangkok โดย สุภัคร คำพะแย

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | 2 Comments »

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำเมืองรังสิตจังหวัดปทุมธานี

Guidelines for Development Tourism Case Study Muang Rangsit River Market Pathumthani Province   โดย จุฬาลักษณ์ พันธุสุข

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยกรณีศึกษา : บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี

Factors Affecting Thai Tourist’s Behavior: The case study of Bueng Chawak Suphanburi โดย ศิริวรรณ ปิติวรรณ

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

คุณภาพการรับบริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

The Quality of Services for the Foreign Tourists towards Hua Hin,Thailand โดย สุธีรา ประจวบวุฒิกุล

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การรับรู้เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Perception Integrated Marketing Communication Influencing to Tourism at Amphawa Floating Market Samut Songkram Province โดย กมลรัตน์ โถวสกุล

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

แนวทางการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี

Guideline to Develop Tourism Market at Ubonratchathani Province โดย รัชนีย์ พัฒนะราช

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรป

Marketing Factors Influencing the Decision Making of Traveling to THAILAND by European Tourists โดย อมรรัตน์ วงศ์เป็ง

Tags: , , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงครามของนักท่องเที่ยวชาวไทย

Factors Affect on the Behavior of Thai Home Stay Tourists in Samutsongkhram Province โดย มนตรีรัช เกิดยิน

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »