ผลของทัลคัมในพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิแลคติกแอซิดและพอลิบิวธิลีนซัคซิเนตเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป

Effect of talcum on polymer blends of poly(lactic acid) and poly(butylene succinate)for injection molding process applications โดย วีราภรณ์ ผิวสอาด ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยใช้แนวคิดไคเซ็น : กรณีศึกษา แผนกบัญชีค่าใช้จ่าย

The increasing of performance efficiency by using Kaizen Concepts : case study of account payable non-merchandise department โดย พนิดา หวานเพ็ชร และ ดารณี พิมพ์ช่างทอง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 464-473

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยเทคนิคของลีน : กรณีศึกษา กระบวนการการผลิตอิฐบล็อกหรือคอนกรีตบล็อก

Increasing efficiency of production process using Lean Technique: a case study of concrete block production process โดย ไพฑูรย์ ปะการะพัง และ ปัทมา เจริญพร ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 459-463

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษา อำเภอลำลูกกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี

The relationship between readiness preparation toward Asean Community and teacher personal competencies development in school in Amphoe Lumlukka under the secondary educational service  area office 4 Pathumthani โดย โสภิตา รัตนพันธ์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี

The relationship between knowledge management and teacher’s performance efficiency in child development centers under local administrations in Saraburi Province โดย ภาวิณี ดีสุข ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

The relationship between conflict management of school administrators and school effective under the Secondary Educational Service Area Office 4 โดย มยุรี สนิทกุล ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

The relationship between the role of school administrators and the school quality assurance of the schools under Pathumthani Local Administrative Organization โดย วาสนา บูระพา ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับการทำงานเป็นทีมของครู สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในจังหวัดสระแก้ว

The relationship between participative management and teacher teamwork under non-formal and informal education office in Sakeaw Province โดย ระวีวรรณ หงษ์กิตติยานนท์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments

อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมที่มีผลต่อรอยต่อชนเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304 และเหล็กกล้าหล่อ SCW 410

Effect of GMAW parameters on butt joint of SUS 304 stainless steel and SCW 410 cast steel โดย กลไกร นาโควงค์ ปี 2556  

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments

การศึกษาอิทธิพลของช่องว่างระหว่างพันช์และดายในการตัดเจาะที่มีผลต่อกระบวนการตัดเชฟวิ่งโลหะผสม

Influence 0f clearance in the piercing process to effecting the shaving process for alloy sheet โดย พงศกร หลีตระกูล ปี 2556  

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การลดของเสียจากกระบวนการผลิตผ้าเบรครถยนต์ โดยประยุกต์ใช้วิธีการ DMAIC

Defect reduction from brake pads production By using DMAIC method โดย วลัยพร เหมโส ปี 2556

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การวิเคราะห์การใช้พลังงานสำหรับโรงงานผลิตไบโอดีเซล 4 รูปแบบ

Analysis of Energy Usage of Four-Pattern Biodiesel Production Plants โดย วรลักษณ์ อังปนานนท์ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การควบคุมมอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่านในย่านกาลังไฟฟ้าคงที่ด้วยหลักการชดเชยมุมเฟสก้าวหน้าด้วยการประยุกต์ใช้บอร์ดประมวลผลสัญญาณดิจิตอล dsPIC30F2010

The constant power mode control of brushless dc motor by phase advanced angle commutation technique using dsPIC30F2010 board โดย สำเริง เต็มราม ปี 2556

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments

ตัวแปรการเชื่อมเสียดทานกวนแบบจุดที่ส่งผลต่อความแข็งแรงดึงเฉือนของรอยต่อเกยระหว่างอะลูมิเนียมผสม AA5052 และทองแดงผสม C11000

Spot welding parameters affect the tensile shear strength of a friction-stir lap joint of the AA5052 aluminum alloy with the C11000 copper alloys โดย ประดิษฐ์ สังข์ศิริ ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การศึกษาและพัฒนาระบบควบคุมชุดเหนี่ยวนำความร้อนสำหรับงานชุบเคลือบโดยใช้พลังงานต่ำ

Study and development the control system of heat Induction for coating using low energy โดย ภควัตร คำสุข ปี 2557

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments