การทำงานเป็นทีม

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (ฟาร์มเฮ้าส์)

Factors affecting team work efficiency of employees: a case study of president bakery co., Ltd(Farmhouse) โดย เบญจมาภรณ์ คาหาญพล ปี 2555

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การรับรู้ด้านความรู้เข้าใจต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

Perception of khowledge and understanding towards team work efficiency in the electronic parts manufacturing industry โดย บุณริสาก์ สุจันทรา ปี 2555

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิติ้เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

Factors affecting work efficiency of employees of quality houses public company limited โดย ธนกร กรวัชรเจริญ ปี 2555

Tags: , ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การทำงานเป็นทีมที่มีผลต่อการสร้างบรรยากาศองค์การ: กรณีศึกษา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Teamwork that Effected Working Environment in the Organization: Case study of The Government Lottery Office โดย ปองปรัชญ์ บือราแง ปี 2554

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นทีมแบบร่วมกันและร่วมมือ

A Comparison of Learning Achievement by means of Team Collaborative Learning and Team Cooperative โดย วันชัย  แก้ว และกอบกุล  ปราบประชา วารสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 3

Tags: , , ,

Posted in: Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | 1 Comment »