การควบคุมภายใน

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

An analysis of the internal control system efficiency of the education institutions under the office of the vocational education commission in Bangkok โดย สุวินชา การพัดชี ปี 2555

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การประเมินระบบการควบคุมภายในทางบัญชีสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา : กรณีศึกษาสถานศึกษาจังหวัดอ่างทอง

Internal audit evaluation of the office of the vocation education commission : a case study of educational institutions in Ang Thong โดย มาลี ชูเอี่ยม ปี 2554

Tags: ,

Posted in: Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

ระบบบัญชีและการควบคุมภายในธุรกิจค้าเหล็ก

Accounting Systems and Internal Control of Steel Business โดย พัชรี ชูเสวียด ปี 2552

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน : กรณีศึกษา กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

An Assessment of Internal Control System Efficiency: Case study Finance Department’s Royal Thai Armed Forces Headquarters โดย ปฏัก เมษประสาท ปี 2552

Tags: , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การควบคุมภายในทางบัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Internal Accounting Control of Student Loan Fund : A case study of Rajamangala University of Technology Srivijaya โดย อาทิตย์ สุจเสน

Tags: , , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »

การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในกรณีศึกษา : กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

An Assessment of Internal Control System Efficiency Case study: Finance Division Rajamangala University of Technology Thanyaburi โดย ศิริพร ชูกลิ่น

Tags: , , ,

Posted in: Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | No Comments »