กระบวนการบริหาร

บวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

A Study of Administrative Process Affecting in The Effectiveness of Child Development Centers Under Subdistrict Administration Organization in Ladlumkaew District Pathumthani Province โดย รุ่งอรุณ    เถื่อนใหญ่ ปี (2544) บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ ศึกษาระดับของกระบวนการบริหารและประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศึกษาความสัมพันธ์ของกระบวนการบริหารกับประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศึกษากระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยยึดกรอบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่รวบรวมเก็บได้ จากกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย แบบสอบถามจากนายก รองนายก หัวหน้าส่วนการศึกษา นักวิชาการศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 54 ชุด และผู้ปกครองเด็ก จำนวน 214 [...]

Tags: , , ,

Posted in: Article, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | No Comments »

กระบวนการการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2

Administration Process Affecting to Affecting of Private School of Pathumthani Education Service Area 2 โดย กนกวรรณ  อินทร์น้อย ปี (2554) บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการปฏิบัติของกระบวนการการบริหารและระดับ ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 2) ศึกษาระดับความสัมพันธ์ของกระบวนการการบริหารกับประสิทธิผลองโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 และ 3) ศึกษากระบวนการการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2)

Tags: , ,

Posted in: Article, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | 1 Comment »