ความรู้และทัศนคติต่อการใช้งานระบบงานการวางแผนทรัพยากรองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Knowledge and attitudes towards the use of Enterprise Resource Planning (ERP) of the Rajamangala University of Technology โดย ศีจุฑา ปอน้อย และ สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 626-632

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

พฤติกรรมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการออม

The effect of user behavior in electronic business transaction to money saving โดย นนทวัฒน์ เยาวสังข์ และ วสันต์ กันอ่ำ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 620-625

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ประสิทธิภาพการใช้ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศของพนักงานการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย

Effectiveness in using Openoffice.org Program of the officers of Expressway Authority of Thailand โดย ประพันธ์พงษ์ ทองประชุม และ ปัทมา เจริญพร ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 612-619

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

พฤติกรรมและประโยชน์การใช้ระบบงานเครือข่ายส่วนตัว : กรณีศึกษา บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงศรีอยุธยาจำกัด

Behaviors and usefulness of private network systems : a case study of Krungsri Ayudhya Amc Ltd. โดย อานุภาพ พลเยี่ยม และ วสันต์ กันอ่ำ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 606-611

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

คุณภาพในการใช้งานและความน่าเชื่อถือได้ของการใช้บริการเครื่องซิมเปิ้ลคิวของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Quality and reliability of Simple Q service of Bank of Ayudhya Public Co., Ltd. at Rajamangala University of Technology โดย ไชยณัฐพงศ์ พลโยธี และ วสันต์ กันอ่ำ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 599-605

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ความรู้ ความเข้าใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทางระบบคอมพิวเตอร์ : กรณีศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

The survey of people understanding of the computer privacy policy : case ctudy Bangkok โดย นวรัตน์ พัฒโนทัย และ สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 593-598

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภค

Consumer behavior toward purchasing choices through electronic media โดย สุทธิสา สิงห์แรง และวสันต์ กันอ่ำ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 585-592

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การประเมินระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือประเภทคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

Assessment of inventory control system for computers and electronic devices โดย ดวงมณี เกตุแก้ว ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การยอมรับระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของการเคหะแห่งชาติ

Adoption of electronic document management system of National Housing Authority โดย นวรัตน์ มีนุชนารถ และ วสันต์ กันอ่ำ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 578-584

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจับใจความด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (ซี ไอ อาร์ ซี) ผสานวิธีคิดไตร่ตรอง 3 นาที สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

The effect of integrating cooperative learning to a three-minute pause on reading comprehension ability of primary three students โดย นภาวรรณ ขาวผ่อง ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD เรื่องนาฏลีลา วิชาศิลปะ 2

Use of lesson plans based on STAD cooperative learning model to promote achievement of Mathayomsuka 4 students on traditional Thai dance โดย ศศิกานตร์ วีระวัฒน์โยธิน ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ผ่านเว็บไซต์ : กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.เอส.คอม

Factors affecting the adoption of human resource management system through the website : case study K.S.S.Com Limited Partnership โดย พงศ์ฉัตร ส่องแสง และ วสันต์ กันอ่ำ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 572-577

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting the decision to use mobile banking service in Bangkok โดย วรวุฒิ มีชัย และ สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 560-571

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

เปรียบเทียบความคาดหวังและการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรในกรมแพทย์ทหารอากาศ

Comparison between the expectations and the use of electronic document system of staffs at Directorate of Medical Services, Royal Thai Air Force โดย ชัชวัชร น้อยนะวะกุล และ กฤติยา ร่างสม ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 555-559

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , | No Comments

การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับสถาบันการเงินชุมชน : กรณีศึกษา สถาบันการเงินชุมชนตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

Accounting system development for community financial institutions โดย ภาวิณี พูลเกิด และ มาลี จตุรัส ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 550-554

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments