ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

Factors affecting team work efficiency of employees of Quality Houses Public Company Limited โดย ธนกร กรวัชรเจริญ และ เขมมารี รักษ์ชูชีพ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 181-190

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

The Effects of Entrepreneurial Orientation on Firm Financial Performance through Dynamic Capabilities in the Hotel Industry

By PatimaTanimkarn Year 2014

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยเอกชน

Factors affecting study choices for master of business administration programs of public and private universities โดย ประดิษฐ์พงศ์ โตธรรมเจริญ และ เขมมารี รักษ์ชูชีพ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 174-180

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานและประสิทธิภาพการทำงาน : กรณีศึกษา พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

Relationship between quality of working life and work efficiency: case study on Krung Thai Bank employees at Lopburi Branch โดย ลลิดา โกมลจันทร์ และ ฉัตรปารี อยู่เย็น ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 166-173

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การปรับปรุงคุณภาพในการผลิตตามแนวความคิดของซิกซ์ ซิกม่า : กรณีศึกษา บริษัทชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ โดยหลักการ DMAIC

Process improvement using Six Sigma Concept : case study of hard disk manufacturing by DMAIC โดย อภิชาติ สถิตย์ธรรม และ สุภาพร คูพิมาย ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 158-165

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ของโรงงานซานมิเกล

Participation in community relations activity of San Miguel Factory โดย มหิธร วันยนาพร และ สุภาพร คูพิมา ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 151-157

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ของการโฆษณาผ่านระบบออนไลน์กับพฤติกรรมการซื้อ ของผู้บริโภค : กรณีศึกษา สินค้าประเภทกลุ่มอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

Relationship of online advertising systems and consumer buying behavior: A case study of computer accessories products โดย โชคอุมา ศรีตะพัสโส ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีเหล็กด้วยเทคนิคเอฟเอ็มอีเอ : กรณีศึกษา บริษัท โกลด์ เพรส อินดัสตรี จำกัด

Defectives reduction in steel spray painting process using FMEA technique: Case study of gold press industry co.,ltd. โดย วีระเทพ ไตรรงค์รัตน์ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.บี. เพนท์

Quality of work life of operational staff of C.B. Paint Limited Partnership โดย วิพัฒน์ นีซัง และ สุรางค์ เทพศิริ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 142-150

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการทำงานและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ : กรณีศึกษา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

The relationship between working environment and work efficiency of medical personnel : a case study of Bhumibol Adulyadej Hospital โดย ณัฎฐาสิริ ยิ่งรู้ และ ฉัตรปารี อยู่เย็น ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 133-141

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานกิจกรรมนักศึกษาและงานทะเบียนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Expectation and satisfaction towards service quality of registration and student affairs of Faculty of Mass Communication Technology, Rajamangala University of Technology Thanyaburi โดย ชมนาด ม่วงแก้ว และ สุวิมล แม้นจริง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 125-132

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , | No Comments

ความคาดหวังและการรับรู้ของลูกค้าต่อการให้บริการของท่าอากาศยานดอนเมือง

Customer expectations and perceptions toward services of Don Mueang International Airport โดย วราพัณณ์ ถิระภิรมย์ไชย และ ฉัตรปารี อยู่เย็น ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 118-124

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

The correlation between job characteristics and job motivation: a case study of the electronic industry at Navanakorn Industrial Zone โดย ทวีศักดิ์ รองแขวง และ อภิรดา สุทธิสานนท์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 110-117

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การรับรู้ การมีส่วนร่วมและการยอมรับของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา

Perception, participation and acceptance of employees of Rajamangala University of Technology Thanyaburi toward quality assurance โดย กชกร ดาราพาณิชย์ และ กุสุมา ดำพิทักษ์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 101-109

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , | No Comments

การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ : กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Perception on image and service quality : a case study of Kiatnakin Bank at Branches in Bangkok metropolitan region โดย แสงเดือน วนิชดำรงศักดิ์ และ อภิรดา สุทธิสานนท์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 91-100

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments