ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี

Factors Influencing Purchase Decision of the Wealthy Slimming Diet Product of Consumers in Pathum Thani

โดย สุกัญญา เรียงเครือ

ปี 2554

บทคัดย่อ (Abstract)

การค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภค หรือเคยบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าทีของความแตกต่าง 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และสถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

ผลการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง อายุ 30-39 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีสถานภาพโสด และพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด คือผลิตภัณฑ์ต้องมีมาตรฐานการผลิตที่ดี ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความสำคัญกับการมีพนักงานขายแนะนำสินค้ามากที่สุดการตัดสินใจซื้อขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นสำคัญ จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy แตกต่างกัน และปัจจัยส่วนประสมการตลาดมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ ดังนั้นแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy จะมีการตัดสินใจเพิ่มขึ้นตามความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด

The purpose of this independent study was to study the demographic factors and the marketing mix factors influencing purchase decisions of the Wealthy Slimming Diet Product of consumers in Pathum Thani.

The samples consisted of 400 participants who were current consumers or used to consume Wealthy Slimming Diet Product in Pathum Thani, and the questionnaire was used as an instrument for data collection. Descriptive statistics used for data analysis were percentage, mean, and standard deviation. According to inferential statistics, the Independent Samples t-test, One-Way Analysis of Variance (One-Way ANOVA), and the Pearson Correlation were used for hypothesis testing.

The results of this study revealed that the majority of the participants were female with an average age ranging from 30 to 39 years old and the level of education was Bachelor’s degree. Besides, most of these participants were employees of private companies with the average monthly income between 20,001 to 30,000 Baht and still single. The results indicated that the participants considered the marketing mix to be important in several aspects. First of all, the product had to have a good production standard and was certified its quality by the reliable organizations. The price also has to be reasonable compared to the quality. Regarding the promotion aspect, the most important factor was to have the sales representatives to recommend and explain details about the product. The purchase decision was mainly based their own decisions. According to the hypothesis testing, the result showed that different personal factors of consumers would have different purchase decisions of the Wealthy Slimming Diet Product. Furthermore, the marketing mix factors were proportionally related to purchase decision. Therefore, a tendency of purchase decision of the product seemed to increase in compliance with an importance of the marketing mix factors.

Download : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกระชับสัดส่วน Wealthy ของผู้บริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี

Tags:

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)


ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*


*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>