การศึกษาการปรับโครงสร้างสายอากาศแบบระนาบเพื่อประยุกต์ใช้งานการสื่อสารไร้สาย

Study of structure tuning of planar antenna for wireless communication application โดย บุญชัย แก้วจันทร์ ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การประยุกต์ใช้มาตรฐานการตรวจสอบภายในที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

The adoption of internal auditing standard that affected the effectiveness of risk management for investment – promoted business โดย วไลภรณ์ นวลสอาด ปี 2555

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าต่อบริษัทรับสร้างบ้าน

Significant factors for customer satisfaction of home building company โดย สราวุธ เขียนขาบ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การประเมินความเสียหายและการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเนื่องจากคาร์บอเนชั่น : กรณีศึกษาอาคารเรียนและสะพานลอยเดินข้ามในจังหวัดสมุทรปราการ

Evaluation of damages and deteriorations of RC structures due to carbonation: Case study of school buildings and pedestrian bridges in Samutprakharn province โดย วีรยุทธ์ คเชนทร ปี 2556

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าสำหรับระบบท่อส่งปิโตรเลียมใต้ดินและแนวทางการป้องกัน

Analysis of lightning phenomena for underground petroleum pipeline system and it’s protection scheme โดย บุญเลิศ โตประดิษฐ์ ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments

การวิเคราะห์คุณภาพกำไรและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะของรัฐและธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย

Analysis of earnings quality and operating efficiency of specific financial institutions (SFIs) and commercial banks in Thailand โดย ภณิดา สมบัติชัย ปี 2555

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ประเภทธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน ในเขตจังหวัดสระบุรี

Compliance problem based on Thai financial reporting standard for non-publicly accountable entities on gas Stationin Saraburi โดย ปราณี อินทร์น้อย ปี 2554

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมี :กรณีศึกษา ตำบลบึงพระ จังหวัดพิษณุโลก

The comparison of costs and returns in the pesticide-free vegetables with chemical use : Case study of Tambon Bungphra Phitsanulok province โดย ธนภร โชคศิริวัชร ปี 2554

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ผลกระทบต่องบการเงินจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจโรงแรม

The effects on financial report upon accounting standards TFAS No 16 (revised 2009) regarding property, plant and equipment for Thai listed companies : case study of hotel business groups โดย นงเยาว์ บุญริน ปี 2555

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

เปรียบเทียบความคาดหวังกับการรับรู้คุณภาพบริการของตำรวจท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร

Comparison between expectations and perceptions of service quality of tourist police in Bangkok metropolis โดย ชุติมน บึงกลาง ปี 2555

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

คุณภาพระบบจัดการความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Quality of customer relation management system of Sukhothai Thammathirat open university (STOP) โดย นพวรรณ ชื่นอารมณ์ ปี 2555

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์ เรื่อง พื้นฐานเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The development of electronic book on the basis of mass communication technology for transfer curriclum students at faculty of mass communication Technology Rajamangala University of Technology Thanyaburi โดย กมล สังข์ทอง ปี 2555

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การพัฒนาเว็บท่าเพื่อการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

The development of web portal for thesis researching of students in master of education program in educational technology and communications โดย สมภพ รัตนสกุลชาติ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

คุณภาพการบริการของศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง โมบิลวัน เซ็นเตอร์

Service quality of mobile 1 lubricant service center โดย นิรุตต์ เต็งพลอย ปี 2555

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการส่งออกกล้วยไม้ของไทยไปประเทศจีน

Determinants of Thailand’s export of orchids to Chin โดย พิมพ์ภัทรา สิทธินนท์ธนา ปี 2555

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments