ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ: การหาระดับความหมายของคำแสดงความแน่ใจในภาษาไทย

DSS: Thai Certainty Verbal Meaning Measuring โดย รุ่งชั […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ: การหาระดับความหมายของคำแสดงความแน่ใจในภาษาไทย

ปัจจัยการเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอก ด้านการให้บริการโลจิสติกส์โดยบุคคลที่ 3 ประเภทควบคุมอุณหภูมิ ในอุตสาหกรรมอาหาร

Factors Used in Selecting Outsource Provider Based on T […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยการเลือกใช้ผู้ให้บริการภายนอก ด้านการให้บริการโลจิสติกส์โดยบุคคลที่ 3 ประเภทควบคุมอุณหภูมิ ในอุตสาหกรรมอาหาร

ผลกระทบการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ที่มีผลต่อการวางแผนการจัดการของผู้แทนจัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมเหล็ก

The Effect of Opening Thai-Japanese Free Trade Area on […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ผลกระทบการเปิดเขตการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น ที่มีผลต่อการวางแผนการจัดการของผู้แทนจัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมเหล็ก

การใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

Thailand Quality Award Standard using Progress Manageme […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติในการพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ปัจจัยและการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป

Factors Affecting Operation by Strategy and Relationshi […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยและการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของผู้ประกอบการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูป

ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการปรับโครงสร้างองค์กร : กรณีศึกษากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police officer ’s Satisfaction toward Reorganization : […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของข้าราชการตำรวจต่อการปรับโครงสร้างองค์กร : กรณีศึกษากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผลกระทบต่อเงินออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เกิดจากการจำหน่ายสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

Impact of the Selling of the last 2 or 3 Digit Lottery […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ผลกระทบต่อเงินออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เกิดจากการจำหน่ายสลากเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศไทย

The Problems of Operating Private School Business Offer […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัญหาการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจโรงเรียนเอกชนที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศไทย

ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทย

Major Factor Affect Financial Derivative Exchange Trade […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | ปิดความเห็น บน ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ในประเทศไทย

บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Roles of Human Resource Executives of the Financial […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน บทบาทนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สภาพการจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคอนกรีตมวลเบาขนาดย่อมในประเทศไทย

Managing Situations of Small-Sized Enterprise in Light […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน สภาพการจัดการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมคอนกรีตมวลเบาขนาดย่อมในประเทศไทย

การเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์

Culture of Wolffia (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) For Hum […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , | 1 Comment

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

Customer Relationship Management of Service business in […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , | 1 Comment

ศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารกรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Operation Potential of Small and Micro Community Enterp […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารกรณีศึกษา : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณลักษณะของผู้บริหารห้องสมุดที่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

Characteristics of a Library Executive Perceived by Lib […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน คุณลักษณะของผู้บริหารห้องสมุดที่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล