การศึกษาการใช้ยางนีโอพรีนเป็นวัสดุส่งถ่ายแรงเพื่อเปรียบเทียบกับกำมะถัน

A Comparative Study of Two Compressive Transferred Mate […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาการใช้ยางนีโอพรีนเป็นวัสดุส่งถ่ายแรงเพื่อเปรียบเทียบกับกำมะถัน

อิทธิพลของชนิดพืชและกรรมวิธีการถนอมต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของวัตถุแห้งและอินทรียวัตถุของหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis) และใบข่อย (Streblus asper Lour) ในแพะในเขตร้อนชื้น

Influence of Plant Species and Conservation Methods Vol […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , , | 4 Comments

การศึกษาผลของเอทธิฟอนต่อปริมาณน้ำยางมะละกอ

A Study on the Effect of Ethephon on Amount of Fresh la […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การศึกษาผลของเอทธิฟอนต่อปริมาณน้ำยางมะละกอ

การศึกษาการผลิตผ้าต้านเชื้อจุลิทรีย์โดยการใช้ไคโตซาน

A Study of Producing Antimierobial Fabric by Using Chit […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การศึกษาการผลิตผ้าต้านเชื้อจุลิทรีย์โดยการใช้ไคโตซาน

คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารที่จำหน่ายในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Chemical and Biological Quality of the Foods Distribute […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน คุณภาพทางเคมีและจุลชีววิทยาของอาหารที่จำหน่ายในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กล่อง จังหวัดราชบุรี

Factors Influencing the Participation of Local Communit […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | 1 Comment

การสำรวจสภาพแหล่งน้ำ การใช้น้ำ และพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปรุทมธานี

Surveying of Water Resources Condition and Water-Energy […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การสำรวจสภาพแหล่งน้ำ การใช้น้ำ และพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปรุทมธานี

การหาสภาวะการตัดที่เหมาะสมในการไสเรียบไม้ยางพาราด้วยใบมีดคาร์ไบด์

Investigation on Optimum Cutting Conditions for Planing […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การหาสภาวะการตัดที่เหมาะสมในการไสเรียบไม้ยางพาราด้วยใบมีดคาร์ไบด์

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟสโดยใช้มอเตอร์แบบกระตุ้นตัวเองด้วยตัวเก็บประจุ

Capacitance Self-Excited Three Phase Motor Generator โด […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , | ปิดความเห็น บน เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสามเฟสโดยใช้มอเตอร์แบบกระตุ้นตัวเองด้วยตัวเก็บประจุ

การประหยัดพลังงานของหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวฉนวนสุญญากาศ

A Vacuum Insulated Noodle Boiling Pot for Energy Saving […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , | 1 Comment

โค้งตะกอน-ช่วงเวลาเชิงภูมิภาคสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบน

Regional Analysis of Load Duration Curve for Upper Ping […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน โค้งตะกอน-ช่วงเวลาเชิงภูมิภาคสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบน

ประสิทธิภาพของฟีนอลซัลโฟนิก-ฟอร์มับดีไฮน์เรซิน ในการกำจัดไอออนของโลหะทรานซิซัน : ส่วนที่ 2

The Efficiency of Phenolsulphonic-formaldehyde Resin in […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพของฟีนอลซัลโฟนิก-ฟอร์มับดีไฮน์เรซิน ในการกำจัดไอออนของโลหะทรานซิซัน : ส่วนที่ 2

การผลิตหมึกพิมพ์สกรีนฐานน้ำโดยใช้น้ำหมึกจากหมึกกระดองเป็นสารให้สี

Production of Water-Based Screen Printing Ink by Using […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การผลิตหมึกพิมพ์สกรีนฐานน้ำโดยใช้น้ำหมึกจากหมึกกระดองเป็นสารให้สี

การมีส่วนร่วมของบทบาทหญิงชายในการผลิตเมล็กพันธ์ถั่วเหลือง : ความหมายต่อการพัฒนาธุรกิจในระดับชุมชน

Gender’s Role Participation in Soybean Seed Production […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | 1 Comment

ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปัจจัยในการเลือกสถาบันในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์

Needs for Further Study at the Bachelor Degree Level an […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน ความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปัจจัยในการเลือกสถาบันในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย์