การศึกษาการผลิตกรดแลคติกแบบกะซ้ำจากผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมกลูโคสโดยใช้เซลล์

Study  on Lactic Acid Production from By-Product of Glu […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาการผลิตกรดแลคติกแบบกะซ้ำจากผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมกลูโคสโดยใช้เซลล์

การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella sp. ในอาหารประเภทแหนม

Contaminationof Escherichia coli and Salmonella sp. in […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli และ Salmonella sp. ในอาหารประเภทแหนม

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่

The Behaviors and Satisfaction of the People who Cameto […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | 1 Comment

พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้บริการบัตรเครดิต : กรณีศึกษาบริษัทเทยินโพลีเอสเตอร์ จำกัด

Using Behavior Service and the Satisfaction of an Offic […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้บริการบัตรเครดิต : กรณีศึกษาบริษัทเทยินโพลีเอสเตอร์ จำกัด

ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดปทุมธานี

Attitude and Behavior on Usage of LiquefiedPetroleum Ga […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจังหวัดปทุมธานี

การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริการของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Study on Student Satisfaction with Dormitory Services o […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | 2 Comments

การใช้วัสดุตัวกลางร่วมกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบำบัดน้ำผิวดิน

Using a Supporting  Media with Effective Microorganism […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การใช้วัสดุตัวกลางร่วมกับจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบำบัดน้ำผิวดิน

การศึกษากลยุทธ์การตลาดของบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของลูกค้าบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

The Study of Marketing Strategy of Krungthai Card Publi […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | 1 Comment

การใช้ราย่อยลิกนินในการผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าโดยวิธีทางชีวภาพ

Application  of  Ligninolytic  Fungi  for  Biopulping  […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การใช้ราย่อยลิกนินในการผลิตเยื่อกระดาษจากกาบกล้วยน้ำว้าโดยวิธีทางชีวภาพ

Characterization of Mosquito CYP6P7 and CYP6AA3: Differences in Substrate Preference and Kinetic Properties

By Panida Duangkaew, Sirikun Pethuan, Dolnapa Kaewpa, S […]

Posted in Article, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน Characterization of Mosquito CYP6P7 and CYP6AA3: Differences in Substrate Preference and Kinetic Properties

การใช้สาหร่ายเกลียวทองเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราแช่พื้นบ้าน

Using of Spirulina platensis for Traditional Alcoholic […]

Posted in Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การใช้สาหร่ายเกลียวทองเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสุราแช่พื้นบ้าน

การใช้เชื้อราปฏิปักษ์เพื่อปรับปรุงคุณภาพกล้าไม้

Using Antagonistic Fungi for Improve Seeding Plant Qual […]

Posted in Proceedings, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , , | 1 Comment

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors Affecting Instant Noodles Consumer Buying Behav […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | 1 Comment

การพยากรณ์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการสินค้าคงคลังกรณีศึกษา บริษัท ออโรร่าเคมิ คอล จำกัด

Quantitative forecasting in inventory management:A Case […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การพยากรณ์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการสินค้าคงคลังกรณีศึกษา บริษัท ออโรร่าเคมิ คอล จำกัด

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองของบริษัท ธารานันท์ ดีเวลล็อปเม้นท์

Buyers’ Marketing Factors in Choosing to Buy Second-Han […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านมือสองของบริษัท ธารานันท์ ดีเวลล็อปเม้นท์