ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 และตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

Determinants of Capital Structure of Listed Companies o […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

คุณภาพการเรียนรู้ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน : กรณีศึกษา สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอ 32 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา

E-learning Quality of Community Development Department […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกระเบื้องยางสำหรับที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร

Marketing Mix Factors Influencing on Decision Making fo […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ผลของวิธีการสกัดไขมันต่อสมบัติทางเคมีและกายภาพของไขมัน และแป้งจากเมล็ดเงาะ

Effect of Fat Extraction Methods on Physical and Chemic […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , , | No Comments

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ตามแนวคิดทฤษฎีการกำกับตนเอง วิชากระบวนการพิมพ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Electronic Books Online According to Self – Regul […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , | No Comments

การพัฒนาความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดการเสริมศักยภาพการเรียนด้วยเทคนิคการใช้คำถามแบบกระตุ้นให้คิดและแผนผังความคิด

The development of creative writing ability for primary […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากผลตะขบเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

Development of Sugar Product from Muntingia calabura L. […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , , , | No Comments

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Teach Less, Learn More โดยใช้สื่อการสอนแบบออนไลน์ร่วมกับการสอนแบบปกติ

Development of an instructional model based on teach le […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , , , | No Comments

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซังข้าวโพดอัดขึ้นรูปเพื่องานประดิษฐ์

The Development of Forming Compressed Corn Cob Products […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , | No Comments

การศึกษาดนตรีและเสียงประกอบสปอตโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียงที่มีอิทธิพลต่อผู้ฟัง

Study of Music and Sound on Radio Advertising to Influe […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | No Comments

การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นธูปฤาษีและการประยุกต์ใช้สำหรับงานประดิษฐ์

Production of Particle Board from Cattail and Applicati […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , | No Comments

การพัฒนาผงหุงข้าวสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวเสาไห้

Development of Rice Cooking Instant Powder for Improvin […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , | No Comments

การวิเคราะห์แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

An analysis of format leadership of school administrato […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมงานประกันคุณภาพสำหรับบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Development of quality assurance training curriculum fo […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำกระดาษจากเปลือกโสนหางไก่สำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

Water repellent finishing of paper from jointvetch bark […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments