การเพิ่มประสิทธิภาพของเลเซอร์สแกนเนอร์ที่ใช้สร้างพื้นผิววัตถุสำหรับติดตั้งบนเรือ

Performance enhancement of laser scanner for 3d surface […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การพัฒนาเจลาตินผสมเชลแลคสำหรับใช้เป็นแผ่นแปะยากรดกาลิคผ่านผิวหนัง

Development of gelatin/shellac blend for transdermal dr […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การตรวจจับสัญญาณดีสชาร์จบางส่วนในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพิกัด 21 kV: กรณีศึกษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ณ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมของ บริษัทราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด

Partial discharge signals detection in 21 kV generator: […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดผิวจากเส้นใยสับปะรด

The development of scrub products from pineapple fiber […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , , | No Comments

A study of 5 kW wind turbine performance in a wind flow obstruction building using the CFD technique

By  Krittapas Kongkapisuth Year 2017

Posted in Dissertation, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การตัดสินใจซื้อเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเพื่อการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ : กรณีศึกษา บริษัท รีเสิร์ช อิควิปเมนต์ จำกัด

Purchasing decision of engineering measurement tools fo […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต บริษัท พีแซท คัสสัน ประเทศไทย จำกัด

Factors influencing the working efficiency of the produ […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

อิทธิพลระหว่างการรับรู้ความสามารถในตนเอง การรับรู้ลักษณะงานที่ตนปฏิบัติและคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษากลุ่มใหม่

Influence of perceived self-efficacy, job characteristi […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

Trust and justice as mediators on transformational leadership, transactional leadership and organizational citizenship behavior of employees in higher education institution of Rajamangala University of Technology

By Amphaphorn Leelamanothum Year 2017

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

A resource-based view approach on mediating effect of logistics integration capabilities on firm performance: an empirical study on the food processing industry in Thailand

By Narongchai Kitrangsikul Year 2017

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , | No Comments

การพัฒนาทักษะการคำนวณทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

The development of science calculating skills by using […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาทักษะการคำนวณทางวิทยาศาสตร์โดยการใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดผสานกับเทคนิคการเล่นเกมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณความเสียหายของมิเตอร์ไฟฟ้า : กรณีศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางปะอิน

Factors affecting the amount of the power meter damage: […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

Relationship between marketing factors and decision for […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครู ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา

Factors affecting the professional learning community o […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

การเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บความร้อนแสงอาทิตย์แบบมีการเพิ่มความเข้มแสงโดยใช้วัสดุพรุน

Efficiency improvement of a concentrated solar collecto […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments