ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยเอกชน

Factors affecting study choices for master of business administration programs of public and private universities

โดย ประดิษฐ์พงศ์ โตธรรมเจริญ

ปี 2555

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคล ความต้องการของผู้ที่เรียนปริญญาโททั้งมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน และเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างมหาวิทยาลัยรัฐบาลกับมหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาปริญญาโทในหลักสูตรดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยรัฐบาล 200 คน และมหาวิทยาลัยเอกชน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย Independent Samples t-test, One-way ANOVA และ Least Significant Difference (LSD)

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25 – 30 ปี มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน มีประสบการณ์ในการท างาน 1 – 2 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 20,000 บาทกำลังศึกษาอยู่ในโปรแกรมศึกษาระดับปริญญาโทภาคสมทบ/พิเศษ ต้องการให้จัดการเรียนการสอนในช่วงเวลาปกติ (เสาร์ -อาทิตย์) เลือกประเภทงานวิจัยที่เป็นสารนิพนธ์ / งานวิจัยทั่วไปในการเรียนระดับปริญญาโท และมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการเรียนรู้ปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญาโทสาขาที่สนใจในการศึกษาต่อคือ การจัดการทั่วไป แรงจูงใจที่ทำให้ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญาโทคือ ใช้เป็นวุฒิการศึกษาเพื่อปรับตำแหน่ง

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเรียนปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ ในภาพรวมด้านสภาพแวดล้อม ด้านหลักสูตรการศึกษา ด้านค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ด้านความน่าเชื่อถือของสถาบัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาต้องการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรัฐบาลมากกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน

Download : Factors affecting study choices for master of business administration programs of public and private universities

Tags: , , ,

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)


ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*


*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>