ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2549

โดย พิมพ์นภัส เอี่ยมสมบูรณ์

ปี 2550

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาชีพคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ในด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ประจำ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ด้านสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ประจำห้องเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2549 จำนวน 367 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาชีพ จำนวน 188 คน และลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 188 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าวิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย…

Download : ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2549

Tags: ,

Posted in Research, คณะศิลปศาสตร์ (Liberal Arts)


ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*


*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>