พัฒนาการออกแบบ แบบตัดเสื้อเทเลอร์สำหรับสตรีรูปร่างพิเศษ

The Development of Tailored Jackets Patterns for Women in Particular Figures

โดย เบญจวรรณ บุ้งทอง

ปี 2554

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทดลองทำแบบตัดเสื้อเทเลอร์สตรีวิธีของอังกฤษ เยอรมนี และไทย สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design : CRD) 2) ดัดแปลงแบบตัดเสื้อเทเลอร์สตรีต้นแบบ SIZE L ตามรูปร่างพิเศษทั้ง 5 รูปร่าง สถิติที่ใช้คือ การเปรียบเทียบอัตราส่วน (Ratio) โดยให้สัดส่วนทั้งหมดของสตรีรูปร่างปกติมีสัดส่วนเท่ากับ 1 3) สำรวจความพึงพอใจของผู้ที่สวมใส่เสื้อเทเลอร์สำหรับสตรีรูปร่างพิเศษจากผ้าทั้ง 3 ชนิด คือ ผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าขิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 3 เรื่อง ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ ครู 2 คน นักเรียน 2 คน ชุมชน 2 คน และร้านตัดเสื้อ 2 คน รวม 8 คน กลุ่มสตรีรูปร่างพิเศษ 5 รูปร่างคือ รูปร่างทรงนาฬิกาทราย, รูปร่างทรงแอปเปิ้ล, รูปร่างทรงลูกแพร, รูปร่างทรงกลม, รูปร่างทรงตรง และกลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจต่อเสื้อเทเลอร์สำหรับสตรีรูปร่างพิเศษจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายและผ้าขิด จำนวน 100 คน

ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบตัดเสื้อเทเลอร์สตรีวีธีของไทยใช้เวลาน้อยที่สุดเฉลี่ย 70.29 นาที 2) ผลการดัดแปลงแบบตัดสตรี SIZE L 5 รูปร่าง สตรีรูปร่างทรงกลมมีขนาดอก เอว สะโพกใหญ่กว่าสตรีรูปร่างอื่นๆ คือ อก 1:1.06 เอว 1:1.08 สะโพก 1:1.06 3) ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจต่อเสื้อเทเลอร์สำหรับสตรีรูปร่างพิเศษที่ตัดเย็บจากผ้าไหมอยู่ในระดับมาก คือ X-bar เท่ากับ 4.18 รองลงมาคือผ้าขิด X-bar เท่ากับ 4.12 และผ้าฝ้าย X-bar เท่ากับ 4.10 ตามลำดับ

The objective of this study 1) Experiment on making women tailored jacket patterns of English, German, and Thai. Statistics to was Comparison of the Average. The experiments. Completely random (Completely Randomized Design: CRD) 2) A adaptation tailored jacket patterns’s master SIZE L. To be proportionate for five groups of particular different shape of women And Statistics to was Comparison of the ratio 3) Research the customer satisfaction survey of the wearer Tailored jacket for particular shape by three types of fabric is silk, cotton and cloth-sighted. Statistics to was analysis of the Percentage, Average and Standard deviation

The experimental group have three groups. two teachers, two students, two community members and two dressmakers. groups of particular shape of women, Hourglass, Apple, Pear, Round, Rectangle. The 100 experimental groups for Customer satisfaction survey of the wearer Tailored jacket for particular shape by three types of fabric is silk, cotton and cloth-sighted.

The results revealed 1) The patterns of Thai pattern making was simple and consumed by the minimal average time of 70.29 minutes 2) The adaptation of the patterns were based on Thai women standard shape “size L” for five groups of particular different shape of women. Women has a circular shape Breast-hip bigger than women of other shapes.. Breast was 1.06 Waist was 1.08 and hip was 1.06 3) Results of the Tailored from the silk. At the high level (X-bar = 4.18), The Tailored from the cloth-sighted (X-bar = 4.12). And Tailored from the cotton At (X-bar = 4.10).

Download : พัฒนาการออกแบบ แบบตัดเสื้อเทเลอร์สำหรับสตรีรูปร่างพิเศษ

Posted in ไม่มีหมวดหมู่


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>