การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพบริการ : กรณีศึกษา ธนาคารเกียรตินาคิน สาขากรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Perception on image and service quality : a case study of Kiatnakin Bank at Branches in Bangkok metropolitan region โดย แสงเดือน วนิชดำรงศักดิ์ และ อภิรดา สุทธิสานนท์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 91-100

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการใช้บริการธุรกรรมการเงินของธนาคาร : กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Customer behaviors affecting the usage of financial transaction service : a case study of Government Savings Bank, Lam Lukka District Branch, Pathumthani Province โดย ทัศนีย์ สระสำราญ และ อภิรดา สุทธิสานนท์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 83-90

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการ : กรณีศึกษา บริษัท อีซูซุพระนคร จำกัด สาขาคลองหลวง

The relationship between service quality and customer loyalty : a case study of Isuzu Phranakorn Co., Ltd. Khlongluang Branch โดย สุจิตรา งามใจ และ สุภา ทองคง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 76-82

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Lotus Quickr : กรณีศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ)

Factors affecting acceptance of Lotus Quickr (eDocument Management System: EDMS) : a case study of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) at North Bangkok Power Plant โดย ปลื้มกมล ตั้งวัฒนกุลชัย และ สุภา ทองคง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 68-75

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการกับภาพลักษณ์ของธุรกิจกาแฟสดคอฟฟี่ ทูเดย์

Relationship between service quality and organizational image of Coffee Today โดย ภูริตา ล้อมลิ้ม และ สุภา ทองคง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 58-67

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเงินปันผลกับความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Relationship Analysis Between Dividends and Profitability of Listed Companies in Thailand โดย สิริสุดา เนียมนาค ปี 2556

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

การประยุกต์ใช้กล้าเชื้อบริสุทธิ์ในกระบวนการผลิตข้าวหมากทางการค้า

Application of Starter Culture for Commercial Sweetened Rice Production โดย ลมภูริพล สรสุพิสิฐกุล ปี 2555

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยทางด้านลักษณะบุคลิกภาพและคุณลักษณะงานที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวในการทำงานของพนักงานในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์

Factors of Personality and Job Characteristics Influencing Work Adaptation of Staff in the Auto Parts Industry โดย จิตรวี มุสิกสุต ปี 2556

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การประยุกต์ใช้เทคนิค ซิกซ์ ซิกม่า เพื่อลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติก

The Application of Six Sigma Technique for Defects Reduction in The Injection Molding Process โดย สมพร วงษ์เพ็ง ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สังกัด สำนักงานเขตสระบุรี

Factors affecting learning organization of Krungthai Bank Public Company Limited of Office Saraburi โดย เฉลิมฤทธิ์ สาระกุล และ สุรางค์ เทพศิริ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 47-57

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยทางการบริหารวิชาการและคุณภาพด้านบริการของฝ่ายสนับสนุนที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ : กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

Factors on quality of academic administration and service quality of supporting division that affected loyalty of vocational education students : a case study of Siam Business Administration Technological College โดย ปองพล กลิ่นช้อย และ สุภา ทองคง ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 37-46

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห์เส้นใยนาโนจากแร่ลูโคซีนของไทย

Synthesis development of nanofibers from natural Thai leucoxene mineral โดย มณเฑียรชัย  กลั่นบุบผา ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting the choice of commercial banks in Bangkok โดย ณัฐดนัย ใจชน และ สุพรรณี อินทร์แก้ว ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 28-36

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | No Comments

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่ออัตราการบีบอัดน้ำมันงาด้วยเครื่องบีบอัดแบบเกลียวเดี่ยว

A study of parameters influence the production rate of sesame oil process using a single screw pressed machine โดย สญชัย เข็มเจริญ ปี 2552

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การปรับปรุงแผนการสุ่มตรวจรับเข้าวัตถุดิบ กรณีศึกษา: กระบวนการตรวจรับชิ้นส่วนไดซ์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

An Improvement of Material Incoming Inspection Sampling Plan a Case Study: An Incoming Inspection of Dice Material for an Electronics Industry โดย บัณฑิต วงศ์ทอง ปี 2552

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: | No Comments