ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวรของผู้หญิงในจังหวัดปทุมธานี

Factors Which Effect to the Behavior of Using Products […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมชนิดถาวรของผู้หญิงในจังหวัดปทุมธานี

การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติเอ็นจีวี ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

A Study Attitudes in and Behaviors towards Using Natura […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อพฤติกรรมในการเลือกใช้ก๊าซธรรมชาติเอ็นจีวี ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคลกรณีศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร

การศึกษาสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของเนื้อสัตว์

The Study on Plant Extracts to Inhibit the Growth of Ba […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาสารสกัดจากพืชในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุการเน่าเสียของเนื้อสัตว์

ผลของสารสกัดขิงต่อระดับไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดหนูเบาหวาน

The Effects of Ginger Extract on Lipid Profiles and Blo […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ผลของสารสกัดขิงต่อระดับไขมันและระดับน้ำตาลในเลือดหนูเบาหวาน

ประสิทธิภาพของน้ำมันขมิ้นชันและน้ำมันยูคาลิปตัสในการควบคุมด้วงงวงข้าวสาร

Efficacy of Turmeric Oil and Eucalyptus Oil to Control […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ประสิทธิภาพของน้ำมันขมิ้นชันและน้ำมันยูคาลิปตัสในการควบคุมด้วงงวงข้าวสาร

ความหลากหลายของปลวกและผลของฤดูกาลต่อความหลากหลายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Diversity  of  Termite  and  Season  Effect  on  Specie […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: | ปิดความเห็น บน ความหลากหลายของปลวกและผลของฤดูกาลต่อความหลากหลายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำเชื่อมมอลโตสความเข้มข้นสูงด้วยกระบวนการทางเอนไซม์

Study on Optimum Conditions for High Maltose Syrup Prod […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตน้ำเชื่อมมอลโตสความเข้มข้นสูงด้วยกระบวนการทางเอนไซม์

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกรรณิการ์และการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบของกรรณิการ์

Study on Optimum Conditions for Tissue Culture of Night […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกรรณิการ์และการทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดหยาบของกรรณิการ์

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดแลคติกจากน้ำย่อยแป้งโดย Enterococcus faecalis TISTR 379 และ Leuconostoc mesenteroides TISTR 053

Study on Optimal Conditions for Lactic Acid Production […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกรดแลคติกจากน้ำย่อยแป้งโดย Enterococcus faecalis TISTR 379 และ Leuconostoc mesenteroides TISTR 053

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมกรดแลกติกให้มีความบริสุทธิ์สูงด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุ

Study  on  Optimum  Conditions  for  Preparation  of  H […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมกรดแลกติกให้มีความบริสุทธิ์สูงด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุ

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำวนในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล

Marketing Attitude that Effects Bathtub Buying Decision […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | 1 Comment

การชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด

Debt Credit Loan Payment of Member of Muang Sra Keaw Co […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การชำระหนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายยึดเกาะพืชน้ำและความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในพื้นที่พิพิธภัณฑ์บัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2552-2553

Study on Biodiversity of Phytoplankton and Periphyton a […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | 1 Comment

การศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยตลาดบริการต่อการเลือกเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี

Study the Significant Level of the Factors in ServiceMa […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การศึกษาระดับความสำคัญของปัจจัยตลาดบริการต่อการเลือกเช่าหอพักเอกชนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี

การศึกษากระบวนการผลิตกรดซิตริกจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมการผลิตกลูโคส

The  Study of Citric  Acid  Production from By-Product […]

Posted in Project, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษากระบวนการผลิตกรดซิตริกจากผลพลอยได้ของอุตสาหกรรมการผลิตกลูโคส