การปรับลำดับแผนภาพตัดสินใจทวิภาคด้วยการเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจและการค้นหาต้องห้าม

A Reordering Binary Decision Diagram Based on Decision […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การปรับลำดับแผนภาพตัดสินใจทวิภาคด้วยการเรียนรู้ต้นไม้ตัดสินใจและการค้นหาต้องห้าม

การพัฒนาใบงานการทดลองรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

Improvement of Laboratory Worksheets for Electrical Pow […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาใบงานการทดลองรีเลย์ป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง

การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการจ่ายค่าธรรมเนียม การบำบัดน้ำเสียของประชาชน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

A Study of Factors Related to Payment of Wastewater Tre […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , | 1 Comment

เจตคติที่มีต่อสาขาวิชาการจัดการ ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

The Attitudes Towards Management Program of Students at […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , | ปิดความเห็น บน เจตคติที่มีต่อสาขาวิชาการจัดการ ของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

โครงสร้างที่ดีที่สุดของโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำสำหรับการพยากรณ์

The Optimal Structure of Recurrent Neural Networks for […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | 1 Comment

การพยากรณ์แนวโน้มยอดขายของบริษัทหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Sales Forecasting Trend of the Companies in Agribusines […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การพยากรณ์แนวโน้มยอดขายของบริษัทหมวดธุรกิจการเกษตรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

Way for Education Quality Assurance of Rajamangala Inst […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , | ปิดความเห็น บน แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

คอนกรีตบล็อกสอดไส้ฉนวนกันความร้อนโฟมพลาสติก

Concrete Blocks with Plastic Foam Heat Insulator โดย ปร […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน คอนกรีตบล็อกสอดไส้ฉนวนกันความร้อนโฟมพลาสติก

ผลของกระบวนการอบชุบความร้อนที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของดาบซามูไร

The Effect of Heat Treatment Processes on Microstructur […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน ผลของกระบวนการอบชุบความร้อนที่มีต่อโครงสร้างจุลภาคและความแข็งของดาบซามูไร

การติดตามผลการผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้ากับมอเตอร์จักรอุตสาหกรรมแบบคลตช์ สำหรับการลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรม

A Study of Cost Reducing on Product Line, Using an Elec […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: | ปิดความเห็น บน การติดตามผลการผลิตอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้ากับมอเตอร์จักรอุตสาหกรรมแบบคลตช์ สำหรับการลดต้นทุนการผลิตในอุตสาหกรรม

การรับรู้การโฆษณาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Perception of the Thai Health Promotion Foundation Adve […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การรับรู้การโฆษณาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

การใช้เทคนิคแผนผังมโนมิตในการศึกษาการปรับโครงสร้างความรู้และการเปลี่ยนมโนมติในวิชา “สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร” ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

Using Concepts Mapping Technique in Studying Knowledge […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การใช้เทคนิคแผนผังมโนมิตในการศึกษาการปรับโครงสร้างความรู้และการเปลี่ยนมโนมติในวิชา “สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร” ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

พฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยของประชาชน เขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Behaviors of Residents’ Electrical Energy Saving in Amp […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , | 1 Comment

การศึกษาปัญหาและความต้องการของอาจารย์วิทยาเขตพณิชยการพระนครเกี่ยวกับการทำวิจัย

A Study of Problems and Needs of Bangkok Commercial Cam […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาปัญหาและความต้องการของอาจารย์วิทยาเขตพณิชยการพระนครเกี่ยวกับการทำวิจัย

ทัศนคติของนักศึกษาต่อหนังสือแบบเรียน Getting Ahead

The Attitudes of Undergraduate Students Towards Getting […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ทัศนคติของนักศึกษาต่อหนังสือแบบเรียน Getting Ahead