ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงครามของนักท่องเที่ยวชาวไทย

Factors Affect on the Behavior of Thai Home Stay Touris […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวโฮมสเตย์ในจังหวัดสมุทรสงครามของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา โครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง เขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Opinions of Village and Urban Community Fund Member tow […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน ความคิดเห็นของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมืองต่อโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษา โครงการกองทุนหมู่บ้านและกองทุนชุมชนเมือง เขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

พฤติกรรมและทัศนคติของผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ำมันไบโอดีเซล (Bio-Diesel) กรณีศึกษา กลุ่มลูกค้าในเขตจังหวัดสระบุรี

Consumer Behavior and Attitude that Selection Bio-Diese […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | 1 Comment

ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมในการใช้บริการจัดหางานผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Motivation Factors and Behavior Service of Internet Med […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยจูงใจและพฤติกรรมในการใช้บริการจัดหางานผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing Factors Attesting Dog Ready food Buying Decis […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสำเร็จรูปสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร

พฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

The Consumer Behavior Towards Movie Seeing in Bangkok โ […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | 1 Comment

ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อการใช้บริการหอพัก

The Contentment of Using Serves a Dormitory from the Ra […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | 1 Comment

ศึกษาการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของชุมชนคลองรางจระเข้ ตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

The Study of Ecotourism Service at KlongrangjakeCommuni […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ศึกษาการให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของชุมชนคลองรางจระเข้ ตำบลรางจระเข้ อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์กรณีศึกษา : อพาร์ทเมนต์ในเขตเทศบาลคลองหลวง

The Factor Influencing Consumers Decition Making in Ren […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเลือกเช่าอพาร์ทเมนต์กรณีศึกษา : อพาร์ทเมนต์ในเขตเทศบาลคลองหลวง

ศึกษาความสำเร็จของการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีKAIZEN กรณีศึกษา บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี จำกัด

The Study of the Success of Continually WorkingAdjustme […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | 1 Comment

ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในเขตจังหวัดปทุมธานี

The Contentment Serves the Private Hospital in Pathumth […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจต่อการใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนของผู้ป่วยในเขตจังหวัดปทุมธานี

ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดธนาคารกสิกรไทยของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

Kasikornbank Head Office Officers’ Satisfaction with Ka […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุดธนาคารกสิกรไทยของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ

การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) ที่มีต่อกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ

The Participation of Thai Glass Industries PublicCompan […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การมีส่วนร่วมของพนักงาน บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด(มหาชน) ที่มีต่อกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ

พฤติกรรมการการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย

The Behavior of Touring the Koh Kret, Nontaburi Provinc […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | 3 Comments

ปัจจัยที่มีผลให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การ(กรณีศึกษา บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด)

The Factors of employee’s organizational Loyalty A Case […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลให้พนักงานมีความจงรักภักดีต่อองค์การ(กรณีศึกษา บริษัท เอ็นอีซี อินฟรอนเทีย ไทย จำกัด)