ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

The influence of the Marketing Factors on Consumer’s Be […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร

พฤติกรรมการซื้อสินค้า Brand Name ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี

Behavior in Buying Brand Name Product of Governmentalan […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการซื้อสินค้า Brand Name ของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานี

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกและคั้นน้ำอ้อย

Design and Development of a Sugarcane Polishing and Rol […]

Posted in Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | ปิดความเห็น บน การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกและคั้นน้ำอ้อย

การศึกษาความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มาจากปัจจัยต่าง ๆ

To Study the Relationship and the Changing of the Excha […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | 1 Comment

การวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบใช้เกลียวอัด

Research and Development of a Cashew Nut Shell Liquid E […]

Posted in Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การวิจัยและพัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์แบบใช้เกลียวอัด

ความต้องการและสภาพการใช้งานสารนิเทศของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Needs and Uses Condition of Information by Student Facu […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ความต้องการและสภาพการใช้งานสารนิเทศของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความพึงพอใจของผู้ถือบัตรเครดิตที่มีต่อการใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Service Satisfaction of Credit Holders of the Bangkok B […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ความพึงพอใจของผู้ถือบัตรเครดิตที่มีต่อการใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

หม้อแปลงแรงดันสูงและความถี่สูงพิกัด 500 กิโลโวลท์ 200 กิโลเฮิร์ต สำหรับใช้ในการทดลองฉนวนไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต

โดย พูลเกียรติ นาคะวิวัฒน์ พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล และ ศุ […]

Posted in Research, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน หม้อแปลงแรงดันสูงและความถี่สูงพิกัด 500 กิโลโวลท์ 200 กิโลเฮิร์ต สำหรับใช้ในการทดลองฉนวนไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต

การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบม่านตาในประเทศไทย

The Feasibility Study of Applied Iris Scan Technology i […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบม่านตาในประเทศไทย

การศึกษาการใช้เทคโนโลยีการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุในสายการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ABC Compressor จำกัด

The study of Using Radio Frequency Identification Techn […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การศึกษาการใช้เทคโนโลยีการชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุในสายการผลิต กรณีศึกษา บริษัท ABC Compressor จำกัด

ปัญหาในการนำระบบสารสนเทศมาใช้งานของกองทัพอากาศ

The Study of Problem in Using MIS Royal Thai Air force […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | 1 Comment

ผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อการกำจัดสารประกอบอินทรีย์และโลหะโดยการสร้างตะกอนร่วมและการรวมตะกอน

The Effects of Magnetic Field on the Removal of Organic […]

Posted in Articel, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน ผลของสนามแม่เหล็กที่มีต่อการกำจัดสารประกอบอินทรีย์และโลหะโดยการสร้างตะกอนร่วมและการรวมตะกอน

การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้บริการ จีพีอาร์เอส ผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

Survey on Satisfaction of GPRS Service by Mobile System […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้บริการ จีพีอาร์เอส ผ่านทางระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

ทัศนคติของนักศึกษาต่อระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ

Student Attitudes toward the Registration System Websit […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ทัศนคติของนักศึกษาต่อระบบลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ

การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการออกใบอนุญาตดำเนินการวัสดุกัมมันตรังสีกรณีศึกษา กลุ่มกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีทางการแพทย์

The Design of DSS for Executive in the Authority of Rad […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการออกใบอนุญาตดำเนินการวัสดุกัมมันตรังสีกรณีศึกษา กลุ่มกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้รังสีทางการแพทย์