การผลิตสื่อภาพยนต์แอนิเมชั่นสองมิติเรื่อง Blue

The production of 2D traditional animation “Blue” โดย น […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | No Comments

การศึกษาการใช้เทคนิคพิเศษทางภาพในภาพยนตร์เขย่าขวัญเพื่อใช้แทนสถานการณ์คนตกตึกด้วยโปรแกรม Adobe After Effect CS6

The study of visual effect to show the actor suddenly f […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | No Comments

การศึกษาการถ่ายทำภาพยนตร์เทคนิค Mirror Flashback จากภาพยนตร์เรื่อง Contact

The study of film production techniques by using Mirror […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | No Comments

การผลิตภาพยนตร์ตัวอย่างประเภทภาพยนตร์เพลง

The Production of Movie Trailer for Musical Film โดย กษ […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | No Comments

การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Production Of Electronic Book For The Public Relation O […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | No Comments

การพัฒนาชุดทดสอบหาปริมาณไทรามีนในปลา

The development of a test kit for detection of Tyramine […]

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , | No Comments

การผลิตภาพถ่ายแฟชั่นชุดฮิปฮอบในสตูดิโอเพื่อการโฆษณา

Studio – Fashion Photography Hip – Hop โดย ธัชภูม […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | No Comments

การศึกษาอิทธิพลความหยาบผิวของดรอว์บีดที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปโลหะแผ่นรูปทรงไม่สมมาตรโดยการจำลองด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์

A study of the influence of surface roughness of  Drawb […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของเสายื่นภายใต้แรงกระทำที่ปลายโดยวิธีการแปลงเชิงอนุพันธ์

Postbuckling behavior of cantilever column under end lo […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การศึกษาและทดสอบเครื่องแกะเปลือกเมล็ดบัวหลวง

Study and testing of lotus seed shell peeling machine โ […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การศึกษาเทคนิคการจัดแสงในการผลิตภาพถ่ายแฟชั่นใต้น้ำ

The study of lighting technique in underwater fashion p […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | No Comments

การผลิตภาพถ่ายแฟชั่นเสื้อผ้ายุควิคตอเรีย

The Production of Fashion Photography (Victorian Style) […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | No Comments

การผลิตภาพยนตร์ ACTION ด้วยอุปกรณ์ DJI RONIN M เพื่อประกอบการถ่ายทำ TRAVELLING SHOT

ACTION FILM PRODUCTION EQUIPMENT DJI RONIN M FOR THE PU […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: | No Comments

Strategic IT alignment and organization performance: A resource-based view

By Rachadaporn Pinrattananont Year 2015 Abstract The pu […]

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

The effects of innovativeness and learning orientation on firm performance

By Norarat Runkawee Year 2015  Abstract The purpose of […]

Posted in Dissertation, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | No Comments