อิทธิพลของฟิลเตอร์สีประกอบการจัดแสงที่ส่งผลต่อผิวคนไทย

Effect of colored lighting filters on Thai’s skin tones […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน อิทธิพลของฟิลเตอร์สีประกอบการจัดแสงที่ส่งผลต่อผิวคนไทย

การจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของสารหล่อลื่นโดยการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไหลตามของอลูมิเนียม

Finite element simulation of lubrications of aluminum b […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์ของสารหล่อลื่นโดยการอัดขึ้นรูปเย็นแบบไหลตามของอลูมิเนียม

ภาวะผู้นำที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน : กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The leadership styles that affect job satisfaction of w […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ภาวะผู้นำที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน : กรณีศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพลักษณ์ การให้บริการที่มีต่อผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกของบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Effects of service image on consumers in eastern region […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ภาพลักษณ์ การให้บริการที่มีต่อผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออกของบริษัท อีสท์ วอเตอร์ จำกัด (มหาชน)

การผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6

คู่มือปฏิบัติงานการผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โดยใช้โปรแ […]

Posted in Work Manual, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การผลิตสื่อวีดิทัศน์การศึกษา โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro CS 6

เอกสารประกอบการฝึกอบรม การทำเทคนิคพิเศษภาพวีดิทัศน์ โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect CS6

เอกสารประกอบการฝึกอบรม การทำเทคนิคพิเศษภาพวีดิทัศน์ โดย […]

Posted in Teaching Document, รวมคู่มือปฏิบัติงาน, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ARIT) | Tags: , | ปิดความเห็น บน เอกสารประกอบการฝึกอบรม การทำเทคนิคพิเศษภาพวีดิทัศน์ โดยใช้โปรแกรม Adobe After Effect CS6

การลดความขัดแย้งในองค์กรโดยใช้หลักภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบระหว่างพนักงานกลุ่มบริษัทเอเชียและกลุ่มบริษัทยุโรป-อเมริกา

The reduction of organizational conflicts through leade […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | ปิดความเห็น บน การลดความขัดแย้งในองค์กรโดยใช้หลักภาวะผู้นำตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และมนุษยสัมพันธ์ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบระหว่างพนักงานกลุ่มบริษัทเอเชียและกลุ่มบริษัทยุโรป-อเมริกา

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting on acceptance of mymo application for […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับแอปพลิเคชั่นมายโมในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ : กรณีศึกษา ธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร

ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีต่อความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมในการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

Certified public accountants’ opinions on inherent risk […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ความคิดเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีต่อความเสี่ยงสืบเนื่องและความเสี่ยงจากการควบคุมในการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียนของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

Behaviors in using information for education that affec […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการใช้งานสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่มีผลต่อความสำเร็จในการเรียนของนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

บรรยากาศองค์กรและคุณลักษณะของงานที่สนับสนุนการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

Organizational climate and job characteristics supporti […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , , | ปิดความเห็น บน บรรยากาศองค์กรและคุณลักษณะของงานที่สนับสนุนการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อแนวทางการปฏิบัติการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

Opinion of accountants towards operating procedures for […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ความคิดเห็นของนักบัญชีต่อแนวทางการปฏิบัติการบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

การปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียมด้วยหลักการของซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษาชิ้นงาน Oil Seal Case

Process improvement for aluminium die casting by six si […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การปรับปรุงกระบวนการผลิตชิ้นงานฉีดขึ้นรูปอลูมิเนียมด้วยหลักการของซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษาชิ้นงาน Oil Seal Case

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามแนวพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย

Strategic management of security businesses conforming […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน กลยุทธ์การจัดการธุรกิจรักษาความปลอดภัยตามแนวพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้ารูปแบบดิจิทัลของประชากรในจังหวัดปทุมธานี

Factors affecting the decision making process to purcha […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้ารูปแบบดิจิทัลของประชากรในจังหวัดปทุมธานี