ผลของการใช้เกมการเล่นกลางแจ้งที่มีต่อพฤติกรรมร่วมมือของเด็กปฐมวัย

Effect of using outdoor games on preschool children’s cooperative behaviors โดย สุมาลี บัวหลวง ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: | No Comments

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสินเชื่อทองแลกเงิน : กรณีศึกษา ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อยกับโรงรับจำนำในเขตเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี

Factors influencing the use of gold for cash loan: A case study of Thai credit retail bank and pawn shops in Rangsit municipality, Pathumthani โดย สมพร ศรีฉ่ำ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การปรับปรุงกระบวนการฉีดพลาสติกโดยใช้เทคนิคซิกส์ ซิกม่า : กรณีศึกษา โรงงานผู้ผลิตและประกอบแผงวงจรรวม

Molding process improvement using six sigma technique : A case study of integrated circuit assembly manufacturing โดย ปัญญา ลองนิล ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามวุฒิศักดิ์คลินิก และนิติพลคลินิกของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Comparison of consumer behavior in using of Wuttisak clinic and Nitipon clinic in amphoe Muang Nakhon Ratchasima โดย นภาภรณ์ ฤทธิวัชร์ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยด้านงานและสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการทำงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

Job performance factors and physical working environment that affected job satisfaction โดย ธนัชพร เฟื่องงามพร ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการเรียนการสอนบนเว็บแบบสืบเสาะเรื่อง การใช้โปรแกรม PHOTOSHOP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Achievement of web-based inquiry learning on using adobe Photoshop for mathayomsuksa 1 students โดย รุ่งโรจน์ เจริญตัว ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

The development of computer-assisted instruction via network for teaching learning area of Thai language in reading for primary education level 4 students โดย สุดารัตน์ บุญมา ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณภาพการให้บริการและความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

The relationship between perceptions of service quality and customer loyalty of Sirindhorn Science Home โดย ธนิตา คงชุ่ม ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้สูงอายุทีเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

Project design: capability improvement of Osteoarthritis in elderly โดย ปณิธิ อารีสง่ากุล วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2559), หน้า 197-218

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์เศษเส้นใยสังเคราะห์จากอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์

Study and development of synthetic industrial fiber scrap for product design โดย ทรงพล แสงสระคู วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2559), หน้า 172-196

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่จากภูมิปัญญาด้านการจักสาน อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

A study and development bamboo furniture from wisdom the Khandong District, Burirum Province โดย ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา และ ธงชัย  ยีรัมย์ วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2559), หน้า 149-171

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

แนวทางการอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบของชาติพันธุ์มอญตำบลทรงคนองอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

The guidelines for conservation and inheritance of the Swan Parade and Centipede Flag  Traditions of the Mon Ethnicity, Songkanong Sub-District, Prapradang District, Samutprakarn โดย อัฐภิญญา ศรีทัพ วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2559), หน้า 128-148

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การศึกษาและพัฒนาคุณสมบัติการสะท้อนน้ำของผ้าใยตาล เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

A study and development of water repellent properties of palm fabric for product design โดย จุฑามาศ  ช้อนนาค วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2559), หน้า 109-127

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

รูปแบบบัวในงานตกแต่งสถาปัตยกรรมไทย

Bua Pattern in thai decorative โดย สุรยุทธ เพ็ชรพลาย วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2559), หน้า 89-107

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

วิวัฒนาการการสร้างสรรค์ภาพประกอบร่วมสมัย

The evolution of contemporary created illustrations โดย รุ่งนภา  สุวรรณศรี วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ ราชมงคลธัญบุรี. ปีที่ 3, ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย. 2559), หน้า 74-88

Posted in Article, คณะศิลปกรรมศาสตร์ (Fine and applied arts) | Tags: , , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น