ผลกระทบของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค

The Effect of Online Customer Relationship Management o […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติการบัญชีทรัพยากรมนุษย์ระหว่างสโมสรฟุตบอลอาชีพประเทศไทยและสโมสรฟุตบอลอาชีพประเทศอังกฤษ

The Comparative Study of Human Resource Accounting Prac […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

การประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่องคีบอ้อย

Performance Evaluation of Sugarcane Grab Loaders โดย อิ […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทำกำไรกับมูลค่ากิจการของบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกแก่สาธารณชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

The Relationship between Profitability and Firm Values […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

การผลิตสื่อโมชั่นกราฟิกเพื่อส่งเสริมการออกแบบรูปแบบ Flat design

Motion graphic for flat design skills improvement จัดทำ […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | No Comments

แนวทางการบริหารเครือข่ายชุมชนสัมพันธ์ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดปทุมธานี

Guidelines for the Relationship Network Management towa […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดบัวหลวงแห้ง

Design and Development of a Dried Lotus Seed Sheller โด […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

การออกแบบโปสเตอร์ยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยยาเสพติดในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพของสถาบันธัญญารักษ์

Poster Design for Drug Addict Rehabilitation at Thanyar […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | No Comments

ชุดการสอนมัลติมีเดียเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

Multimedia instructional packages to enhance reading sk […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การออกแบบโปสเตอร์ยาเสพติดสำหรับผู้ป่วยยาเสพติดในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพของสถาบันธัญญารักษ์

Poster Design for Drug Addict Rehabilitation at Thanyar […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | No Comments

การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี

Academic Administration Performance of the Primary Scho […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

Academic curriculum administration of the schools under […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี

The Relationship between Transformational Leadership of […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ผลการใช้เว็บแอพพลิเคชั่น 2 แบบ บนสมาร์ทโฟนที่มีต่อการใช้วิจารณญาณในการรับชมสื่อของพนักงานบริษัทสบายดีทีวี

Result of  web application 2 models via smartphone to e […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การผลิตสื่อนำชมเสมือนจริงเพื่อการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเกาะล้าน

VIRTUAL TOUR MEDIA PRODUCTION FOR PUBLIC RELATIONS KOH […]

Posted in Project, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , , , | No Comments