การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการเรียนด้วยเว็บช่วยสอน โดยใช้เทคนิคแอนนิเมชัน 3 มิติ เรื่องภูเขาไฟ

The Study of Achievement and Satisfaction of 3D Animation on Web-Based Instruction for the Matthayomsuksa 5 Students in the Subject of Volcanoes.

โดย สุดี บุนนาค

ปี 2553

บทคัดย่อ (Abstract)

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเว็บช่วยสอน โดยใช้เทคนิคแอนนิเมชัน 3 มิติ เรื่องภูเขาไฟ และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนต่อเว็บช่วยสอน

กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 5 โรงเรียนฤทธิยวรรณาลัย จำนวน 2 ห้องเรียน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. เว็บช่วยสอนโดยใช้เทคนิคแอนนิเมชัน 3 มิติ 2.แบบประเมินความพึงพอใจ ดำเนินการทดลองโดยใช้แผนการทดลองแบบ หนึ่งกลุ่ม สอบก่อน-สอบหลัง (One Group Pretest – Postterst Design) โดยทำการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบ ให้เรียนด้วยการเรียนด้วยเว็บช่วยสอน โดยใช้เทคนิคแอนนิเมชัน 3 มิติ เรื่องภูเขาไฟ 2ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการทดสอบหลังเรียน และประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียน หลังเรียนกับก่อนเรียนด้วยการทดสอบค่าที ส่วนพึงพอใจใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

DOWNLOAD : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากการเรียนด้วยเว็บช่วยสอน โดยใช้เทคนิคแอนนิเมชัน 3 มิติ เรื่องภูเขาไฟ

Tags: ,

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)


ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*


*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>