ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเวิร์ค แอนด์ ทราเวลในประเทศสหรัฐอเมริกาของนักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

Factors affecting the decision to Work and Travel in USA of student on Bachelors Degree in Phathumthani โดย สุจิรา เทพยา และ อุมาวสี ศรีบุญลือ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 694-701

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งออกเพชรเจียระไนของไทยไปฮ่องกง

Determinants of Thailand’s Export of cut-diamonds to Hong Kong โดย ขนิษฐา มีสนาม และ นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 687-693

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

ความพร้อมของผู้ประกอบอาชีพพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Readiness of nurses working in private hospitals in Pathumthani Province towards the ASEAN labor market integration โดย ศิรินภา จันทร์จิระ และ นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 681-686

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การพัฒนาการสอนผ่านเว็บด้วยการเรียนรู้แบบนาตนเอง วิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The development of web – based instruction via self – directed learning in the computer subject for prathomsuksa 6 โดย อัจจิมา บำรุงนา ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบจากโครงการออกแบบท่อในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขนาดเล็ก

Failure and impact analysis from small-sized petroleum chemicals industrial piping project โดย สุภางค์ ครั่นคร้ามผิด ปี 2556

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี

The relationship between knowledge management and learning organization in world-class standard schools under the secondary educational service area office 4 Pathumthani province โดย กิตติธัช แจ้งสว่าง ปี 2556

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานจากกรุงเทพมหานครเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Factors affecting the decision on labor mobility from Bangkok to ASEAN Economic Community (AEC) โดย วิลาสินี สัญราชา และ อุมาวสี ศรีบุญลือ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 672-680

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องทำความสะอาดท่อจากต่างประเทศของอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิคส์

Factors affecting purchasing behavior of electronics industries for imported boilers โดย ประภาพร สุขเกษม และ อุมาวสี ศรีบุญลือ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 662-671

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร เขต 23

The relationship between school administrators’ transformational leadership and the school management following ICT for education standards under the secondary educational service area office 23, Sakonnakhon โดย นภัสนันท์ เบิกสีใส ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการนวดแผนไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

Factors affecting the consumer buying decision of foreign tourists on Thai traditional massage service โดย ผกาพันธ์ อรพินท์เงิน และ นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 655-661

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ความพร้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Readiness of undergraduate students in Pathumthani Province towards the Asean labour market integration โดย อุษณีย์ พรหมศรียา และ นพวรรณ พจน์พิศุทธิพงศ์ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 648-654

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การเชิงสร้างสรรค์กับการพัฒนาตนเองของครูในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

The relationship between school constructive organizational culture and teachers’ self-development in the opinion of school administrators under Pathumthani primary educational service area office โดย มุกดา คำอานา ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

The organising learning activities in collaborative instructional model by student teams achievement divisions cooperation in groups to promote the computer learning achievement of students in grade 6 โดย กนกภรณ์ ทองระย้า ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

ความรู้และทัศนคติต่อการใช้งานระบบงานการวางแผนทรัพยากรองค์การของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Knowledge and attitudes towards the use of Enterprise Resource Planning (ERP) of the Rajamangala University of Technology โดย ศีจุฑา ปอน้อย และ สุรีรัตน์ อินทร์หม้อ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 626-632

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

พฤติกรรมการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลกระทบต่อการออม

The effect of user behavior in electronic business transaction to money saving โดย นนทวัฒน์ เยาวสังข์ และ วสันต์ กันอ่ำ ปี 2556 บทความวิจัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ธันวาคม 2556 หน้า 620-625

Posted in Article, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments