คุณสมบัติเบื้องต้นของคอนกรีตผสมสารเพิ่มกำลังอัด

Basic properties of concrete containing strength enhanc […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

คุณภาพด้านการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Quality of Using Information Systems Management: Phrana […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | No Comments

การเปรียบเทียบการยอมรับนวัตกรรมทางการเงินของธนาคารเอกชนกับธนาคารรัฐบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล : กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

A Comparison of the Acceptance of Financial Innovations […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | No Comments

การปรับปรุงเวลาการทำงานโดยใช้เทคนิคซิกส์ ซิกมา ในอุตสาหกรรมการผลิตถังแรงดันโดยเฉพาะชนิดดีเอเรเตอร์

The use of six sigma techniques to improve the working […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยทางการตลาดสำหรับธุรกิจคาร์แคร์ที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรี

Marketing Factors of Car Care Business Affecting Custom […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

การศึกษาพอลิเมอร์ผสมพอลิแลคติกแอซิด และเชลแลค

Study on Poly(lactic acid)/ Shellac Polymer-Blend โดย เ […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | No Comments

พฤติกรรมการเลือกใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน สำหรับวัยกลางคน

Usage Behavior of Smart-Phone Applications for Middle A […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

การแบ่งส่วนและนับเซลล์โซมาติกในน้ำนมโคโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ

Somatic cell segmentation and counting in cow milk usin […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับโปรแกรมประยุกต์ระบบธุรกรรมการเงินบนสมาร์ทโฟน : กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

Determinants Affecting the Acceptance of Financial Appl […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | No Comments

พฤติกรรมและผลกระทบในการใช้อินเตอร์เน็ตประกอบการเรียนของโรงเรียนสิงห์บุรี

Behaviours and Impacts of Using the Internet as a Learn […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | No Comments

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดำเนินงานของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรจากหน่วยงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ

Risk Analysis in the Operation of E-Document Systems fo […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | No Comments

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสมดุลชีวิตกับงานที่มีความสัมพันธ์ต่อความผูกพันในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

The Relationships between Human Resource Management and […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณในการทำงาน ความผูกพันต่อองค์การและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ : กรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

A Relationship between Workplace Spirituality, Organiza […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

Factors Affecting Retention of Professional Nurses at T […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | No Comments

การพัฒนาคู่มือความจริงเสริม เรื่อง การใช้เครื่องวัดปริมาณไขมันในร่างกาย สำหรับนิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

The development of augmented reality manual on the use […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments