ผลการใช้เกมมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการจำและความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดชินวราราม (เจริญผลวิทยาเวศน์)

Result of multimedia game to improve english vocabulary recall of Prathomsuksa 6 at Watchinwararam School (Jareonponwittayawet) โดย ธนกฤต โพธิ์ขี ปี 2555

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการเรียนด้วยวิดีทัศน์รายการสารคดี เรื่อง ภาวะโลกร้อนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบที่มีการสรุปด้วยตัวหนังสือระหว่างตอนกับรูปแบบที่มีการสรุปด้วยตัวหนังสือท้ายเรื่อง

Compare the effective learning video program documentary about global warming and the philosophy of sufficiency economy with a text summary of the episode and a text summary by the end of the episode โดย วิษณุพร อรุณลักษณ์ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | No Comments

การออกแบบสายอากาศแถวลำดับแบบช่องเปิดมุมฉากที่มีแถบกว้าง

Design of broadband right-angle slot array antenna โดย อนุชา มาละใจ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

การศึกษาการรวมกลุ่มลิงค์ของวายฟาย สำหรับ IEEE 802.11n

Study on the aggregation of Wi-Fi Links for IEEE 802.11n โดย นิสิต ภูครองตา ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

หน่วยแรงในเหล็กเสริมคานคอนกรีตที่จุดรองรับ

Stress in reinforcements at support of concrete beam โดย ชำนาญ น้อยพิทักษ์ ปี 2555

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | No Comments

การศึกษาและวิเคราะห์การแยกไฮโดรเจนด้วยวิธีอิเล็กโทรไลซิสแบบแยกเซลล์

A study and analysis of hydrogen eletrolizer by using separated electrolyzed cell process stand alone โดย นฤดล คุ้มรักษา ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | No Comments

Small Simple Quasi-injective Modules

By Apichart Sa-nguannam Year 2012

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , | No Comments

Option Pricing for Jump – Diffusion with Stochastic Volatility and Intensity

By Montakan Thongpan Year 2013

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , | No Comments

การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Credit risk management for increasing efficiency of the government savings banks in Bangkok and metropolitan area โดย ปิยะมาศ ม่วงเปลี่ยน ปี 2555

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

อิทธิพลของรูปร่างตัวกวนต่อสมบัติของรอยต่อชนอลูมิเนียมผสม AA 6063-T1

Effect of FSW stirrer geomentrics on AA 6063-T1 aluminum alloy butt joint properties โดย สมศักดิ์  ศรีป่าหมาก ปี 2552

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การตรวจติดตามคุณภาพน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพของแพลก์ตอนพืชในสระเก็บน้ำพระราม 9 จังหวัดปทุมธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2554-2555

Water quality monitoring and biodiversity of phytoplankton in the rama IX lake, Pathumthani province province from 2011 to 2012 โดย วลีวรรณ แฉ่งประเสริฐ ปี 2556

Posted in Thesis, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology) | Tags: , , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมผสานด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์และซุปเปอร์คาปาซิเตอร์

Control of hybrid DC source using solar cell and super capactiors โดย นพดล หนิ้วอินปั๋น ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การออกแบบระบบควบคุมแบบปรับตัวได้ เพื่อใช้ในการควบคุมแขนกลCRS A255 แบบ 3 แกนให้เคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนด

Adaptive control design for trajectory tracking of 3- axis CRS A255 robot manipulator arm โดย คมกฤช อาษากิจ ปี 2554

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพ ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1

The development of competency based curriculum conforming to national skill standard on occupation microcomputer repair technical level 1 โดย สรศักดิ์ หวังดี ปี 2555

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คุณลักษณะด้านคุณภาพของซอฟต์แวร์ระยะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ

Quality features of RAYA Software of the Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) โดย อัตนัย เลาหพันธ์ ปี 2554

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น