ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการกับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวในการใช้บริการสวนนกชัยนาท

Relationship between service marketing mix and service […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยด้านองค์กรและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กรที่มีผลต่อความผูกพัน องค์กรของพนักงานเจนเนอเรชั่นวาย : กรณีศึกษา บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอเนอร์ชั่นแนล จำกัด

The effect of organizational factors and perceived orga […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , , | No Comments

คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

The influence of service quality to social service busi […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

การศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ในการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการของผู้รับบริการ

A comparison study between the image of Siriraj Piyamah […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้งานธุรกรรมการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factors affecting mobile banking usage behavior in Bang […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านปฏิบัติงาน ความผูกพันต่อองค์กรและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์บริการเชฟโรเลตในเขตกรุงเทพมหานคร

Relationship among operational factors, organizational […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ

Factors affecting health information searches   โดย ยุพ […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

การตอบสนองของพนักงานและผลกระทบจากการรับรู้การเมืองในองค์กรของพนักงานเจเนอเรชั่น Y ในองค์กรธุรกิจข้ามชาติสัญชาติญี่ปุ่น

Reactions and antecedents from generation-Y employees’ […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

กลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จของผู้ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรในจังหวัดสมุทรปราการ

Strategies related to business success of machinery fir […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพการทำงาน การจัดการความเครียดและระดับความเครียดของพนักงานมหาวิทยาลัย

Relationship among work environment factor, stress mana […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | No Comments

การบริหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลต่อความพร้อม สู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

The effect of school management according to the philos […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | No Comments

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษา สำนักงานกลางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี

Readiness of state enterprise officers to ASEAN economi […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | No Comments

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการของผู้เข้าพักโรงแรมในจังหวัดอุบลราชธานี

Marketing mix factors affecting on decision making beha […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การพัฒนาวิธีการตรวจสอบความลึกของโพรงใต้ผิวทางคอนกรีตด้วยน้ำหนักบรรทุกจราจรจริง

The development of measurement of void depth under conc […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , | No Comments

การศึกษาเปรียบเทียบสัญญาณอ้างอิง SPWM และ HIPWM ของวงจรอินเวอร์เตอร์ไดโอดแคลมป์ 5 ระดับ

A comparative study of  sinusoidal PWM and harmonic inj […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , , , , | No Comments