ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ในจังหวัดปทุมธานี

The Knowledge and Understanding for the Accountant on Thai accounting Standard No.35 “Presentation of Financial Statement” in Pathumthani Province

โดย อาภาศรี ตระกูลจั่นนาค

ปี     2551

บทคัดย่อ (Abstract)

การศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ในจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระดับความรู้ความเข้าใจและประสิทธิภาพของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และเพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูลส่วนบุคคล ปัจจัยเกื้อหนุนและความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน โดยเก็บข้อมูลจากผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดปทุมธานี จำนวน 293คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS For Windows ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ค่าความแตกต่าง (T-test , ANOVA)

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบส่วนถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 89.80 อายุตั้งแต่21 – 25 ปี ร้อยละ 32.10 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 96.90 มีรายได้ 5,000 – 10,000บาท ร้อยละ 46.40 และมีประสบการณ์การทำงาน 3 – 6 ปี ร้อยละ 37.20 และทำงานในตำแหน่งพนักงานบัญชี ร้อยละ 66.90 มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีน้อยกว่า 5 ครั้งต่อปีและได้เข้ารับการอบรมน้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี ส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในธุรกิจประเภทธุรกิจบริการสำนักงานบัญชี สินค้าอุปโภคบริโภค อื่นๆ(ปิโตรเลียม ไฟฟ้า) วัตถุดิบและสินค้าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ธุรกิจการเงิน และเกษตรกรรมและอาหาร ตามลำดับ

โดยภาพรวมแล้ว ผู้ทำบัญชีในจังหวัดปทุมธานี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน ในระดับปานกลาง คือตอบถูกต้องตั้งแต่ 8 – 12ข้อ จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจไม่แตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกันมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเกื้อหนุนกับความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีพบว่า ตำแหน่งงาน โอกาสในการพัฒนาตนเอง และการเข้ารับการอบรม มีความสัมพันธ์กับความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 และมีความสัมพันธ์กันในทางบวก

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีในจังหวัดปทุมธานีนั้น ผู้ทำบัญชีรวมถึงผู้ประกอบการ ควรมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดปทุมธานี ควรจัดฝึกอบรม สัมมนาให้มากยิ่งขึ้น สถานศึกษาควรมีการจัดให้นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานทางการบัญชีจริง หรือสถานการณ์จำลอง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานจริงมากยิ่งขึ้น นำมาซึ่งความถูกต้องและความเชื่อถือได้ในการนำเสนองบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

DOWNLOAD : The Knowledge and Understanding for the Accountant on Thai accounting Standard No.35 “Presentation of Financial Statement” in Pathumthani Province

Tags: , ,

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)


ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*


*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>