การศึกษาสมบัติเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำที่วัลคาไนซ์แล้ว

Mechanical properties of vulcanized and Deproteinized n […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติเชิงกลของน้ำยางธรรมชาติโปรตีนต่ำที่วัลคาไนซ์แล้ว

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของบุคลากร : กรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Factors affecting officer’s stress at work: a case stud […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของบุคลากร : กรณีศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การควบคุมแบบพีไอดี+ฟัซซีของระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายในอาคาร

PID+Fuzzy control of the obstacle avoidance system for […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การควบคุมแบบพีไอดี+ฟัซซีของระบบหลบหลีกสิ่งกีดขวางสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายในอาคาร

ผลของ 3Q ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี

Effects of 3Q on performance efficiency of municipal em […]

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ผลของ 3Q ต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานเทศบาลตำบลในจังหวัดปทุมธานี

การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของผ้าทอจากฝ้าย/สแตนเลส

A study on electromagnetic shielding effectiveness of c […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาประสิทธิภาพการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของผ้าทอจากฝ้าย/สแตนเลส

ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อำเภอธัญบุรี

The relationship between Information technology for edu […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อำเภอธัญบุรี

ความไว้วางใจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร

E-commerce trustworthiness influencing brand equity of […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน ความไว้วางใจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอิทธิพลต่อคุณค่าตราสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำ จังหวัดนครนายก

Self-learning package in fine motor development for dow […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำ จังหวัดนครนายก

ชุดการสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน เรื่อง ตัวสะกดในภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

An instructional package for improving reading skills o […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน ชุดการสอนเสริมทักษะด้านการอ่าน เรื่อง ตัวสะกดในภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

การศึกษาสมบัติผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์จากเส้นด้ายใยกัญชงเสริมเส้นด้ายสเตนเลสต่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

The properties of hemp crocheted fabric product mixed w […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาสมบัติผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์จากเส้นด้ายใยกัญชงเสริมเส้นด้ายสเตนเลสต่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและลูกจ้าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Relationship between quality of work life and organizat […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการและลูกจ้าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

A study of performance management concept and practice […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการนำระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกรในเขตจังหวัดนครสวรรค์

Factors affecting on decision making process of the far […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อรถแทรกเตอร์ของเกษตรกรในเขตจังหวัดนครสวรรค์

แนวทางส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ก๊าซ : กรณีศึกษา บริษัท เอพีแอล เอเชีย จำกัด

The influences of sales promotion methods towards purch […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน แนวทางส่งเสริมการขายที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ก๊าซ : กรณีศึกษา บริษัท เอพีแอล เอเชีย จำกัด

บรรยากาศองค์กรที่สนับสนุนการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย

Organizational climate that supports the learning organ […]

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ปิดความเห็น บน บรรยากาศองค์กรที่สนับสนุนการเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย