การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นธูปฤาษีและการประยุกต์ใช้สำหรับงานประดิษฐ์

Production of Particle Board from Cattail and Applicati […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นธูปฤาษีและการประยุกต์ใช้สำหรับงานประดิษฐ์

การพัฒนาผงหุงข้าวสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวเสาไห้

Development of Rice Cooking Instant Powder for Improvin […]

Posted in Thesis, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (Home Economices Technology) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาผงหุงข้าวสำเร็จรูปเพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวเสาไห้

การวิเคราะห์แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

An analysis of format leadership of school administrato […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การวิเคราะห์แบบภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดปทุมธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมงานประกันคุณภาพสำหรับบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Development of quality assurance training curriculum fo […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมงานประกันคุณภาพสำหรับบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำกระดาษจากเปลือกโสนหางไก่สำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

Water repellent finishing of paper from jointvetch bark […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การตกแต่งสำเร็จสะท้อนน้ำกระดาษจากเปลือกโสนหางไก่สำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์

การพัฒนามัลติมีเดียด้วยการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่มีต่อทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

Development of multimedia with group activity teaching […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การพัฒนามัลติมีเดียด้วยการสอนแบบกลุ่มกิจกรรมที่มีต่อทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

Ethical behaviors of school administrators affecting th […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาทัศนศิลป์ เรื่องศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

Self-learning package of visual art subject on Thai loc […]

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง วิชาทัศนศิลป์ เรื่องศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การสร้างสื่อการวิชากรรมวิธีการผลิต

A Creation of instructional packages in Manufacturing P […]

Posted in Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การสร้างสื่อการวิชากรรมวิธีการผลิต

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา 02-253-303 การวางแผนและควบคุมการผลิต

Computer assisted instruction 02-253-303 course plannin […]

Posted in Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชา 02-253-303 การวางแผนและควบคุมการผลิต

การออกแบบและสร้างเรือเก็บก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

Design and Construction of the Biogas Collection Boat f […]

Posted in Project, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , , | ปิดความเห็น บน การออกแบบและสร้างเรือเก็บก๊าซชีวภาพจากดินโคลน

การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตผสมเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน และโครงสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางแยกในเขตพื้นที่กรุงเทพ

Carbonation of concrete with fly ash, ground granulated […]

Posted in Thesis, คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) | Tags: , , , | ปิดความเห็น บน การเกิดคาร์บอเนชั่นของคอนกรีตผสมเถ้าลอย ตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและผงหินปูน และโครงสร้างอุโมงค์ลอดใต้ทางแยกในเขตพื้นที่กรุงเทพ

การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เรื่องความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว

The Development of Video Program for The Deaf in Lotus […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน เรื่องความรู้เกี่ยวกับการปลูกบัว

พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการรับชมทีวีดิจิทัลของผู้ชมในจังหวัดปทุมธานี

EXPOSURE AND SATISFACTION TOWARD TV DIGITAL OF AUDIENCE […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อการรับชมทีวีดิจิทัลของผู้ชมในจังหวัดปทุมธานี

การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล

Effect of Local Cable TV owners about Television system […]

Posted in Research, คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Mass Communication Technology) | Tags: , | ปิดความเห็น บน การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการเคเบิลทีวีท้องถิ่นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิทัล