สาเหตุและรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษา พนักงานทำความสะอาดของ บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จำกัด

Causes and Forms of Conflict Management:A Case Study of Cleaning Service Employees ofthe SKS Building Maintenance Co., Ltd.

โดย กัญญา รักษ์ทอง

ปี     2549

บทคัดย่อ(Abstract)

การค้นคว้าอิสระมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ที่เกี่ยวกับ เพศ อายุระดับการศึกษาที่มีต่อการจัดการความขัดแย้งของพนักงานทำความสะอาด บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้งเมนเทนแนนท์ จำกัด และเพื่อศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งในด้าน องค์ประกอบส่วนบุคคล การปฏิสัมพันธ์ในการทำงาน และ สภาพองค์การที่มีต่อการจัดการความขัดแย้งของพนักงานทำความสะอาด บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จำกัด กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้คือ พนักงานทำความสะอาด บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จำกัด โดย แจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 300 คน และนำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS Version 11 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมุติฐานใช้ค่า t-test , F-test และPearson Product Moment Correlation Coefficient

ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40-49 ปี ระดับการศึกษา ต่ำกว่าหรือประถมศึกษา

ผลการวิเคราะห์สาเหตุความขัดแย้ง จำแนกเป็นรายด้านสาเหตุที่เป็นบ่อเกิดแห่งความขัดแย้ง ด้านองค์ประกอบส่วนบุคคลอันดับแรก คือ วิธีการทำงาน รองลงมา คือ ประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการปฏิสัมพันธ์ อันดับแรก คือ มนุษย์สัมพันธ์ของสมาชิกในองค์กร รองลงมา คือ การสื่อสารล่าช้า ข้อมูลบกพร่อง บิดเบือน ด้านสภาพขององค์การอันดับแรกกฎระเบียบที่เข้มงวดเกินไป รองลงมา ความขาดแคลนทรัพยากร

ผลการวิเคราะห์วิธีการจัดการความขัดแย้ง พนักงานทำความสะอาดใช้ การจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการยอมให้เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ การจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีการร่วมมือ

ผลการวิเคราะห์สมมุติฐาน เพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีวิธีการจัดการความขัดแย้งที่ไม่แตกต่างกัน สาเหตุความขัดแย้งด้านองค์ประกอบส่วนบุคคล ด้านการปฏิสัมพันธ์ในการทำงานและ ด้านสภาพองค์การ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับวิธีการจัดการความขัดแย้ง

DOWNLOAD

Tags: ,

Posted in Thesis, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration)

One Response to “สาเหตุและรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง กรณีศึกษา พนักงานทำความสะอาดของ บริษัท เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ จำกัด”


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>