การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

The development of a training course to enhance leadership for committee members of the Student Union of Rajamangala University of Technology Thanyaburi โดย วรรณี อนุอัน ปี 2557

Posted in Thesis, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | No Comments

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบโดยใช้ระบบวิชั่น : กรณีศึกษา แผ่นซับสเตรทของโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

Increasing efficiency of inspection process by Vision System : case study of substrate product of electronics parts factory โดย ศุภเชษฐ์ ไชยวุฒิ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัญหาและแนวทางในการประยุกต์มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ธุรกิจเหมืองแร่

Problems and solutions of application of TFRS 6 on exploration and evaluation of mineral resources, mining business โดย ชรินทร์พร ศิริโรจน์รตากุล ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

การประกันชีวิตผู้สูงอายุในมุมมองของผู้สูงวัยในเขตกรุงเทพมหานคร

Life insurance in viewpoint of senior in Bangkok โดย อภิญญา ช่างยิ้ม ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | No Comments

ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้ารับบริการของลูกค้าในสถาบันลดนํ้าหนักสลิมอัพเซ็นเตอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

Factor affecting service perception of Slim Up Center customers in Bangkok Metropolitan Areas โดย กฤษณะ ฉิมภักดี ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ความคาดหวัง ความพึงพอใจและคุณภาพการให้บริการ : กรณีศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Expectation satisfaction and service quality : a case study of Office of the Registrar, Thammasat University โดย จุฑาทิพย์ โพธิลังกา ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คุณภาพการให้บริการของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

Service quality at tourist attractions in Amphoe Suan Phueng, Ratchaburi affecting Thai tourist satisfaction โดย พรประภา ไชยอนุกูล ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Marketing factors influencing travel behavior in Korea of consumers in Bangkok โดย ธันยพร มาตผล ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

Factors affecting savings for retirement readiness of employees of Bangkok Bank Public Company Limited Head Office โดย เนษพร นาคสีเหลือง ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ทัศนคติที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทริไลท์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Attitude affecting decision-making process of buying Nutrilite food supplement products in Bangkok โดย อำภา เจิ่งฤทธิ์ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ความเห็นของผู้รับตรวจที่มีต่อปัญหาและการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในของกรมอนามัย

Auditees’ opinions on problems and the development of internal control efficiency in the Department of Health โดย ดุลยรัตน์ งามชม ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดในมุมมองของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

Brand equity of Ford Automobiles by the viewpoint of consumers in Bangkok metropolis area โดย ปุณยนุช รัตนสุดใส ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Technical Education) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าบริษัท ซัมมิท ฮอนด้าออโตโมบิล จำกัด (สาขาบางนา)

Factors affecting customer service quality of Summit Honda Automobile Limited (Branch Bangna) โดย วัสนนันท์ สุดประเสริฐ ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์อีโคคาร์ในเขตกรุงเทพมหานคร

Consumers’ attitude towards eco car in Bangkok metropolis area โดย กิตติยา หนูมี ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น

ความเห็นของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีต่อการควบคุมคุณภาพการสอบบัญชีและคุณภาพการสอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

The auditor’s opinions on the auditing quality control and auditing quality of the Office of the Auditor General of Thailand โดย สุนิสา จันทร์เที่ยง ปี 2557

Posted in Independent Study, คณะบริหารธุรกิจ (Business Administration) | Tags: , | ไม่ให้ใส่ความเห็น